Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tullholmsvikens Parkerings AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 02

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 181 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -181 0
Rörelseresultat -241 0
Resultat 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -241 0
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -241 0
Årets resultat -241 0
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -241 0
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 43 000 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 43 000 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 43 000 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12
Kundfordringar 2 229 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 600 0
Övriga kortfristiga fordringar 841 0
Summa kortfristiga fordringar 4 670 0
Kassa och bank 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 16 742 0
2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 21 412 0
Summa tillgångar 64 412 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 0
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 100 0
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 100 0
Årets resultat -241 0
Summa fritt eget kapital 1 859 0
2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 959 0
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 46 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 671 0
Övriga kortfristiga skulder 42 736 0
Summa kortfristiga skulder 62 453 0
2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 64 412 0

Noter

2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 100 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 34,28 % 0,00 %
Soliditet (%) 3,04 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -12,30 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -0,37 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0