Tryggkredit Stockholm AB

556678-2677 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tryggkredit Stockholm AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 81 091 44 883 32 970 26 939
Aktiverat arbete för egen räkning 0 723 846 722
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 81 091 45 606 33 816 27 661
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 26 215 16 268 12 161 14 704
Personalkostnader 13 462 9 087 5 133 3 299
Avskrivningar 1 470 1 152 1 068 645
Summa rörelsekostnader -41 147 -26 507 -18 362 -18 648
Rörelseresultat 39 944 19 099 15 454 9 013
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 21 031 10 278 8 619 3 741
Skatt 4 690 2 307 1 952 835
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 28 131 13 773 10 019 5 006
Årets resultat 16 341 7 971 6 667 2 906
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 14 10 13 7
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 827 5 354 5 448 4 014
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 28 131 13 773 10 019 5 006
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -7 100 -3 495 -1 400 -1 265
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 2 858 2 492 1 975 1 846
Patent, licenser mm 615 967 1 319 1 671
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 473 3 459 3 294 3 517
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 316 403 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 316 403 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 672 693 71 71
Summa finansiella anläggningstillgångar 672 693 71 71
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 4 461 4 555 3 365 3 588

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 253 267 121 855 67 201 35 694
Summa kortfristiga fordringar 253 267 121 855 67 201 35 694
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 1 000 0
Summa kassa och bank 16 863 18 017 13 082 5 077
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 270 130 139 872 81 283 40 771
Summa tillgångar 274 591 144 427 84 648 44 359

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 853 853 841 555
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 534 1 752 751 0
Summa bundet eget kapital 3 387 2 605 1 592 555
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 37 457 35 387 28 541 6 763
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 16 341 7 971 6 667 2 906
Summa fritt eget kapital 53 798 43 358 35 208 9 669
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 57 185 45 963 36 800 10 224
Summa obeskattade reserver 15 010 7 910 4 415 3 015
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 80 000 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 850 20 765 16 460 6 000
Summa långfristiga skulder 81 850 20 765 16 460 6 000
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 30 000 10 000 4 612
Leverantörsskulder 2 056 906 1 384 355
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 118 490 38 883 15 589 20 153
Summa kortfristiga skulder 120 546 69 789 26 973 25 120
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 274 591 144 427 84 648 44 359

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 19 12 9 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 378 6 062 3 408 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 632 1 905 1 081 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 80 000 30 000 10 000 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 80 000 30 000 10 000 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 5 5 0 5 000
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 224,09 % 200,42 % 297,64 % 162,30 %
Soliditet (%) 24,85 % 35,86 % 47,32 % 28,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,22 % 26,59 % 25,01 % 40,22 %
Riskbuffert (%) 8,82 % 7,46 % 6,06 % 7,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,11 % 18,76 % 13,86 % 3,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 441 505 379 0
Läs mer.