Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tryggkredit Stockholm AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 102 392 81 091 44 883 32 970
Aktiverat arbete för egen räkning 1 998 0 723 846
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 104 390 81 091 45 606 33 816
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 33 277 26 215 16 268 12 161
Personalkostnader 16 216 13 462 9 087 5 133
Avskrivningar 1 724 1 470 1 152 1 068
Summa rörelsekostnader -51 217 -41 147 -26 507 -18 362
Rörelseresultat 53 173 39 944 19 099 15 454
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 33 453 21 031 10 278 8 619
Skatt 7 241 4 690 2 307 1 952
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 434 28 131 13 773 10 019
Årets resultat 26 212 16 341 7 971 6 667
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 14 10 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 739 11 827 5 354 5 448
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 434 28 131 13 773 10 019
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 981 -7 100 -3 495 -1 400
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 3 702 2 858 2 492 1 975
Patent, licenser mm 263 615 967 1 319
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 965 3 473 3 459 3 294
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 421 316 403 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 421 316 403 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 672 672 693 71
Summa finansiella anläggningstillgångar 672 672 693 71
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 5 058 4 461 4 555 3 365

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 287 545 253 267 121 855 67 201
Summa kortfristiga fordringar 287 545 253 267 121 855 67 201
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 1 000
Summa kassa och bank 66 131 16 863 18 017 13 082
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 353 676 270 130 139 872 81 283
Summa tillgångar 358 734 274 591 144 427 84 648

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 216 853 853 841
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 638 2 534 1 752 751
Summa bundet eget kapital 4 854 3 387 2 605 1 592
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 93 701 37 457 35 387 28 541
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 26 212 16 341 7 971 6 667
Summa fritt eget kapital 119 913 53 798 43 358 35 208
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 124 767 57 185 45 963 36 800
Summa obeskattade reserver 16 991 15 010 7 910 4 415
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 80 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 9 000 1 850 20 765 16 460
Summa långfristiga skulder 9 000 81 850 20 765 16 460
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 100 000 0 30 000 10 000
Leverantörsskulder 687 2 056 906 1 384
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 107 288 118 490 38 883 15 589
Summa kortfristiga skulder 207 975 120 546 69 789 26 973
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 358 734 274 591 144 427 84 648

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 22 19 12 9
Löner till styrelse & VD 2 151 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 444 8 378 6 062 3 408
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 104 2 632 1 905 1 081
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 100 000 80 000 30 000 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 000 80 000 30 000 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 10 5 5 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 170,06 % 224,09 % 200,42 % 297,64 %
Soliditet (%) 38,27 % 24,85 % 35,86 % 47,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,81 % 41,22 % 26,59 % 25,01 %
Riskbuffert (%) 6,81 % 8,82 % 7,46 % 6,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,28 % 20,11 % 18,76 % 13,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 482 441 505 379