Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Trottholmen AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 105 776
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 19 120 120
Total omsättning 19 225 896
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm -332 316 130 488 158 780
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 619 351 390
Personalkostnader 1 073 1 075 1 101
Avskrivningar 80 113 35
Summa rörelsekostnader 330 544 -132 027 -160 306
Rörelseresultat -334 068 129 175 158 150
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -333 561 129 287 158 300
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -333 561 129 287 158 300
Årets resultat -333 561 129 287 158 300
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 677 279 182
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 171 167 32
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -333 561 129 287 158 300
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 4 975 5 008 5 042
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 317 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 975 5 325 5 042
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 323 352 679 253 515 869
Summa finansiella anläggningstillgångar 323 352 679 253 515 869
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 328 327 684 578 520 910

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 49 49 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 341 5 402 4 142
Summa kortfristiga fordringar 6 390 5 451 4 142
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 15 673 17 941 40 297
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 22 063 23 392 44 439
Summa tillgångar 350 390 707 970 565 349

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 678 807 552 520 401 720
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -333 561 129 287 158 300
Summa fritt eget kapital 345 246 681 807 560 020
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 345 296 681 857 560 070
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 980 25 000 4 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 980 25 000 4 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 48
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 114 1 113 1 231
Summa kortfristiga skulder 1 114 1 113 1 279
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 350 390 707 970 565 349

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 809 800 800
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 264 253 253
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 1 980,52 % 2 101,71 % 3 474,51 %
Soliditet (%) 98,55 % 96,31 % 99,07 %
Avkastning på eget kapital (%) -96,60 % 18,96 % 28,26 %
Riskbuffert (%) -98,51 % 17,65 % 27,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 122 971,43 % 20 395,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 809 800 800

Nyckeltal för Trottholmen AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 105 776 536
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 19 120 120 120
Total omsättning 19 225 896 656
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 619 351 390 420
Personalkostnader 1 073 1 075 1 101 1 128
Avskrivningar 80 113 35 42
Summa rörelsekostnader -1 772 -1 539 -1 526 -1 590
Rörelseresultat -1 752 -1 313 -630 -934
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -25 447 -39 152 -2 105 10 622
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -25 447 -39 152 -2 105 10 622
Årets resultat -25 447 -39 152 -2 105 10 622
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -4 054 -29 015 3 295 9 176
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 160
Externa ränteintäkter 677 279 182 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 171 167 32 35
Övriga finansiella kostnader 20 148 8 937 4 919 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -25 447 -39 152 -2 105 10 622
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 4 975 5 008 5 042 5 075
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 317 0 2
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 975 5 325 5 042 5 077
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -4 054 -29 015 3 295 9 176
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 15 600 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 489 91 583 74 961 98 241
Summa finansiella anläggningstillgångar 109 046 156 833 161 505 167 285
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 114 021 162 158 166 547 172 362

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 49 49 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 531 4 031 3 031 31
Övriga kortfristiga fordringar 1 810 1 371 1 111 2 756
Summa kortfristiga fordringar 6 390 5 451 4 142 2 787
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 383 1 415
Summa kassa och bank 15 673 17 941 40 297 36 759
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 22 063 23 392 44 822 40 960
Summa tillgångar 136 084 185 550 211 369 213 323

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 156 387 198 539 208 144 197 522
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -25 447 -39 152 -2 105 10 622
Summa fritt eget kapital 130 940 159 387 206 039 208 144
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 130 990 159 437 206 089 208 194
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 1 000
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 980 25 000 4 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 980 25 000 4 000 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 4 000
Leverantörsskulder 0 0 48 53
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 114 1 113 1 231 76
Summa kortfristiga skulder 1 114 1 113 1 279 4 129
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 136 084 185 550 211 369 213 323

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 800 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 792
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 253 247
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 1 980,52 % 2 101,71 % 3 474,51 % 957,76 %
Soliditet (%) 96,26 % 85,93 % 97,50 % 97,60 %
Avkastning på eget kapital (%) -19,43 % -24,56 % -1,02 % 5,10 %
Riskbuffert (%) -402,65 % -51,06 % -92,44 % 4,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -45 958,10 % -909,28 % 1 975,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 800 792