Nyckeltal för Trelleborg Padel Center AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-10 2019-10 2018-10
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-10 2019-10 2018-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 917 2 933 541
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 697 937 0
Total omsättning 3 614 3 870 541
Rörelsens kostnader 2020-10 2019-10 2018-10
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 28 0
Handelsvaror 104 94 49
Övriga externa kostnader 1 032 1 739 512
Personalkostnader 185 148 39
Avskrivningar 605 489 138
Summa rörelsekostnader -1 926 -2 498 -738
Rörelseresultat 1 687 1 371 -198
Resultat 2020-10 2019-10 2018-10
Resultat före skatt 2 194 782 -198
Skatt 471 129 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 666 1 310 -198
Årets resultat 1 723 652 -198
Jämförelsestörande poster 2020-10 2019-10 2018-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-10 2019-10 2018-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 22 62 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-10 2019-10 2018-10
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 666 1 310 -198
Bokslutsdispositioner 2020-10 2019-10 2018-10
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 528 -528 0
Balansräkning 2020-10 2019-10 2018-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 792 1 820 2 219
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 792 1 820 2 219
Finansiella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2020-10 2019-10 2018-10
Summa anläggningstillgångar 1 792 1 820 2 219

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-10 2019-10 2018-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-10 2019-10 2018-10
Kundfordringar 850 609 182
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 80 240 728
Summa kortfristiga fordringar 930 849 910
Kassa och bank 2020-10 2019-10 2018-10
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 534 735 39
2020-10 2019-10 2018-10
Summa omsättningstillgångar 2 463 1 584 949
Summa tillgångar 4 255 3 404 3 168

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-10 2019-10 2018-10
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-10 2019-10 2018-10
Balanserat resultat 653 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 198
Årets resultat 1 723 652 -198
Summa fritt eget kapital 2 376 652 0
2020-10 2019-10 2018-10
Summa eget kapital 2 426 702 50
Summa obeskattade reserver 0 528 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-10 2019-10 2018-10
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 246 643 1 316
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 621 1 367 1 764
Summa långfristiga skulder 867 2 010 3 080
Kortfristiga skulder 2020-10 2019-10 2018-10
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 103 12 14
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 860 151 24
Summa kortfristiga skulder 963 163 38
2020-10 2019-10 2018-10
Summa eget kapital och skulder 4 255 3 404 3 168

Noter

2020-10 2019-10 2018-10
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2020-10 2019-10 2018-10
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 510 0
2020-10 2019-10 2018-10
Kassalikviditet (%) 255,87 % 971,78 % 2 497,37 %
Soliditet (%) 57,02 % 32,05 % 1,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 68,67 % 120,06 % -396,00 %
Riskbuffert (%) 38,47 % 37,62 % -6,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 56,36 % 42,55 % -36,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!