Nyckeltal för Trandareds Närbutik Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 1 837 4 610
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 15 404 913
Total omsättning 0 15 2 241 5 523
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 960 3 017
Övriga externa kostnader 7 28 861 1 147
Personalkostnader 0 115 429 1 185
Avskrivningar 0 0 0 36
Summa rörelsekostnader -7 -143 -2 250 -5 385
Rörelseresultat -7 -128 -10 138
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 10 -128 -12 119
Skatt 0 0 6 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 -128 -12 119
Årets resultat 10 -128 -19 119
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 17 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 3 19
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 -128 -12 119
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 140
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 140
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 282
Maskiner 0 0 0 125
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 407
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 425 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 113 193 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 113 193 425 52
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 113 193 425 599

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 104
Summa varulager 0 0 0 104
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 0 0 0 20
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 9 11 17 10
Summa kortfristiga fordringar 9 11 17 30
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 0 134 407
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 11 11 151 541
Summa tillgångar 125 204 576 1 140

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat -5 211 441 432
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -108
Årets resultat 10 -128 -19 119
Summa fritt eget kapital 5 83 422 443
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 125 203 542 563
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 14 145
Summa långfristiga skulder 0 0 14 145
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 213
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 50
Övriga kortfristiga skulder 0 1 19 169
Summa kortfristiga skulder 0 1 19 432
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 125 204 576 1 140

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 0 1 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 0,00 % 1 100,00 % 794,74 % 101,16 %
Soliditet (%) 100,00 % 99,51 % 94,10 % 49,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,00 % -63,05 % -2,21 % 21,14 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -162,25 % -10,65 % 8,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -0,82 % 2,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!