Koncernredovisning för Torslanda Property Investment AB (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 227 600 95 700 51 138 50 418
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 800 361 0
Total omsättning 227 600 96 500 51 499 50 418
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 38 000 15 400 9 459 8 899
Personalkostnader 0 4 700 132 132
Avskrivningar 0 0 10 184 10 142
Summa rörelsekostnader -38 000 -20 100 -19 775 -19 173
Rörelseresultat 189 600 76 400 31 724 31 245
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 208 600 79 100 23 481 22 749
Skatt 43 600 27 300 5 052 5 158
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 149 800 59 700 23 481 22 749
Årets resultat 165 000 51 800 18 428 17 591
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 39 700 15 400 7 596 7 851
Övriga finansiella kostnader 200 1 600 647 648
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 149 800 59 700 23 481 22 749
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 58 800 19 400 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 3 164 600 3 004 300 432 327 438 944
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 48 955 52 522
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 200 8 300 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 165 800 3 012 600 481 282 491 466
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 165 800 3 012 600 481 282 491 466

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 100 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 700 22 800 5 109 3 799
Summa kortfristiga fordringar 10 700 22 900 5 109 3 799
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 94 200 159 500 38 538 35 990
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 104 900 182 400 43 647 39 789
Summa tillgångar 3 270 700 3 195 000 524 929 531 255

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 7 100 7 078 2 140 2 140
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 001 900 0 186 992 186 521
Summa bundet eget kapital 1 009 000 7 078 189 132 188 661
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 232 500 1 244 920 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 165 000 51 800 18 428 17 591
Summa fritt eget kapital 397 500 1 296 720 18 428 17 591
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 406 500 1 303 800 207 560 206 252
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 22 596 20 023
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 161 500 260 000 269 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 695 000 1 551 200 0 0
Summa långfristiga skulder 1 695 000 1 712 700 260 000 269 200
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 50 200 9 200 9 200
Leverantörsskulder 300 2 200 217 1 811
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 168 900 126 100 25 355 24 769
Summa kortfristiga skulder 169 200 178 500 34 772 35 780
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 270 700 3 195 000 524 929 531 255

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 1 700 100 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 900 100 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 683 000 168 300 312 750 312 750
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 683 000 168 300 312 750 312 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 1 484 3 518
Summa ansvarsförbindelser 0 0 1 484 3 518
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 62,00 % 102,18 % 125,52 % 111,20 %
Soliditet (%) 43,00 % 40,81 % 39,54 % 38,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,65 % 4,58 % 11,31 % 11,03 %
Riskbuffert (%) 3,66 % 1,50 % 3,25 % 3,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 48,29 % 44,62 % 29,80 % 28,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 700 100 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Torslanda Property Investment AB (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 400 8 500 1 080 1 062
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 13 400 8 500 1 080 1 062
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 800 10 200 1 380 1 369
Personalkostnader 0 0 132 132
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -12 800 -10 200 -1 512 -1 501
Rörelseresultat 600 -1 700 -432 -439
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 110 300 93 500 15 567 9 560
Skatt 400 -500 -2 13
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 110 300 93 500 15 567 9 560
Årets resultat 111 400 94 000 15 994 10 047
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 110 000 95 200 16 000 10 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 700 100 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 110 300 93 500 15 567 9 560
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 500 0 425 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 110 000 95 200 16 000 10 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 400 5 3
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 135 700 1 132 200 174 972 174 970
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 135 700 1 132 200 174 972 174 970

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 96 900 0 3 757 4 832
Övriga kortfristiga fordringar 200 100 93 60
Summa kortfristiga fordringar 97 100 100 3 850 4 892
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 33 000 95 800 1 540 1 612
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 130 100 95 900 5 390 6 504
Summa tillgångar 1 265 800 1 228 100 180 362 181 474

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 7 100 7 078 2 140 2 140
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 7 100 7 078 2 140 2 140
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 114 100 1 082 320 153 369 160 443
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 111 400 94 000 15 994 10 047
Summa fritt eget kapital 1 225 500 1 176 320 169 363 170 490
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 232 600 1 183 400 171 503 172 630
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 81 81
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 15 100 0 0
Övriga kortfristiga skulder 33 200 29 600 8 777 8 764
Summa kortfristiga skulder 33 200 44 700 8 858 8 845
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 265 800 1 228 100 180 362 181 474

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 1 700 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 100 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 000 100 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 865 900 881 100 174 967 174 967
Summa säkerheter 865 900 881 100 174 967 174 967
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 626 100 1 676 300 269 200 278 400
Summa ansvarsförbindelser 1 626 100 1 676 300 269 200 278 400
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 62 283 0 17 120 17 120
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 391,87 % 214,54 % 60,85 % 73,53 %
Soliditet (%) 97,38 % 96,36 % 95,09 % 95,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,95 % 7,90 % 9,08 % 5,54 %
Riskbuffert (%) 6,66 % 7,40 % 8,62 % 5,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 817,91 % 1 098,82 % 1 441,30 % 900,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 700 100 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!