Nyckeltal för Tors Bockar Bygg & Konsult AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 441 4 193 4 915 6 056
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 4 441 4 193 4 915 6 056
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 467 2 434 2 425 1 617
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 383 485 542 950
Personalkostnader 862 1 091 1 657 2 913
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 712 -4 010 -4 624 -5 480
Rörelseresultat 728 182 291 575
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 585 177 226 484
Skatt 126 39 50 96
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 734 189 302 624
Årets resultat 459 138 176 388
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 7 13 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 734 189 302 624
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -149 -12 -76 -140
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 59 87 480 410
Summa finansiella anläggningstillgångar 59 87 480 410
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 59 87 480 410

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 182 87 505 159
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 56 100 229 130
Summa kortfristiga fordringar 238 187 734 289
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 33 0 0 20
Summa kassa och bank 1 001 777 221 573
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 1 272 964 954 882
Summa tillgångar 1 332 1 051 1 434 1 292

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 209 270 270 182
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 459 138 176 388
Summa fritt eget kapital 668 408 446 570
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 718 458 496 620
Summa obeskattade reserver 471 322 310 234
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 35 97 164 192
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 108 173 464 247
Summa kortfristiga skulder 143 270 628 439
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 1 332 1 051 1 434 1 292

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 2 2 2 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 200 175 300
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 866,43 % 357,04 % 152,07 % 196,36 %
Soliditet (%) 79,96 % 66,16 % 50,52 % 61,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 68,91 % 27,18 % 41,69 % 78,74 %
Riskbuffert (%) 55,11 % 17,98 % 20,92 % 48,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,53 % 4,51 % 6,10 % 10,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!