Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tornet Hyllie Allé AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 984 87 597 630 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 182 933 0 0
Total omsättning 9 166 88 530 630 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 33 828 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 836 1 371 2 202 1 250
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 2 566 582 0 0
Summa rörelsekostnader -5 402 -35 781 -2 202 -1 250
Rörelseresultat 3 765 52 584 -1 735 -1 339
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 955 52 132 -1 735 -1 349
Skatt 478 0 143 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 955 52 132 -1 735 -1 349
Årets resultat 477 0 508 1
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 2 186 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 2 638 0 10
Externa räntekostnader 2 812 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 955 52 132 -1 735 -1 349
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 -52 132 2 386 1 350
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 142 289 142 392 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 92 065 1 951
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 142 289 142 392 92 065 1 951
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 171 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 171 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 142 460 142 392 92 065 1 951

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 24 2 341 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 2 386 1 350
Övriga kortfristiga fordringar 0 275 1 450 174
Summa kortfristiga fordringar 24 2 616 3 836 1 524
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 543 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 567 2 616 3 836 1 524
Summa tillgångar 144 027 145 008 95 901 3 475

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 504 504 -3 -4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 477 0 508 1
Summa fritt eget kapital 981 504 505 -3
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 081 604 605 97
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 579 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 116 000 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 116 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 18 228 1 758 66
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 24 863 140 746 92 875 3 095
Övriga kortfristiga skulder 1 486 3 430 663 217
Summa kortfristiga skulder 26 367 144 404 95 296 3 378
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 144 027 145 008 95 901 3 475

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 116 000 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 116 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 5,94 % 1,81 % 4,03 % 45,12 %
Soliditet (%) 0,75 % 0,42 % 0,63 % 2,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 88,34 % 8 631,13 % -286,78 % -1 390,72 %
Riskbuffert (%) 0,64 % 35,94 % -1,81 % -38,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -20,67 % 56,50 % -275,40 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0