Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Torland Fiske AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 30 570 5 138 5 788 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 30 570 5 138 5 788 0
Rörelsens kostnader 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 6 283 17 0 0
Övriga externa kostnader 7 093 813 1 209 6
Personalkostnader 7 157 3 776 4 761 0
Avskrivningar 11 141 310 383 0
Summa rörelsekostnader -31 674 -4 916 -6 353 -6
Rörelseresultat -1 104 221 -565 -6
Resultat 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 047 5 625 3 562 1 244
Skatt 276 640 784 274
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 81 676 6 936 5 625 1 244
Årets resultat 771 4 985 2 778 971
Jämförelsestörande poster 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 79 150 6 856 6 225 1 251
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 533 142 35 0
Övriga finansiella kostnader 165 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 81 676 6 936 5 625 1 244
Bokslutsdispositioner 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -80 629 -1 311 -2 063 0
Balansräkning 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 49 414 2 737 3 048 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 49 414 2 737 3 048 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 203 040 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 203 040 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 79 150 6 856 6 225 1 251
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 853 1 954 5 327 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 100 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 60 975 37 258 36 741 1 734
2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 313 428 39 995 39 789 1 734

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 4 695 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 172 8 230 0
Summa kortfristiga fordringar 4 867 8 230 0
Kassa och bank 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 81 0 4 060 22
2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 4 947 8 4 290 22
Summa tillgångar 318 376 40 003 44 079 1 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 9 740 6 556 3 778 300
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 771 4 985 2 778 971
Summa fritt eget kapital 10 511 11 541 6 556 1 271
2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 10 561 11 591 6 606 1 321
Summa obeskattade reserver 84 103 3 474 2 163 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 177 163 2 416 4 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 20 023 20 023 27 419 0
Övriga långfristiga skulder 1 080 0 0 0
Summa långfristiga skulder 198 266 22 439 31 419 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 13 597 800 0 0
Leverantörsskulder 575 10 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 274 1 690 3 892 336
Summa kortfristiga skulder 25 446 2 500 3 892 336
2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 318 376 40 003 44 079 1 756

Noter

2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 6 5 5 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 255 000 55 000 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 807 2 807 0 0
Summa säkerheter 257 807 57 807 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 800 1 800 0 1 000
2020-06 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 19,45 % 0,32 % 110,23 % 6,55 %
Soliditet (%) 22,79 % 35,38 % 18,60 % 79,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 112,59 % 49,01 % 68,60 % 89,19 %
Riskbuffert (%) 25,50 % 17,14 % 12,74 % 70,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 261,62 % 132,23 % 96,58 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0