Nyckeltal för Tierps VVS AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 714 15 691 12 305 13 101
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 181 932 917 769
Total omsättning 14 895 16 623 13 222 13 870
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 6 636 4 502 5 477
Handelsvaror 5 443 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 215 3 125 2 980 2 983
Personalkostnader 3 791 4 969 3 829 3 632
Avskrivningar 797 765 732 712
Summa rörelsekostnader -13 246 -15 495 -12 043 -12 804
Rörelseresultat 1 649 1 129 1 180 1 065
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 890 1 219 1 135 680
Skatt 414 270 263 160
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 581 1 041 1 104 999
Årets resultat 1 476 948 873 520
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 76 89 76 68
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 581 1 041 1 104 999
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 309 178 31 -319
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 4 200 4 291 4 337 4 426
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 541 3 158 3 526 3 965
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 391 391 109 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 132 7 840 7 972 8 391
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 180 207 237 180
Summa finansiella anläggningstillgångar 180 207 237 180
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 8 312 8 047 8 209 8 571

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 629 1 823 1 282 1 737
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 554 154 300 209
Summa kortfristiga fordringar 2 183 1 977 1 582 1 946
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 073 2 928 2 326 1 747
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 256 4 904 3 908 3 694
Summa tillgångar 13 568 12 952 12 117 12 265

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 18 18 18 18
Summa bundet eget kapital 118 118 118 118
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 037 2 088 1 966 1 945
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 476 948 873 520
Summa fritt eget kapital 4 513 3 036 2 839 2 465
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 4 631 3 154 2 957 2 583
Summa obeskattade reserver 3 303 3 612 3 790 3 821
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 2 837 2 937 2 942
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 384 784 445 629
Summa långfristiga skulder 384 3 621 3 382 3 571
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 837 84 0 55
Leverantörsskulder 1 158 915 498 809
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 255 1 564 1 489 1 424
Summa kortfristiga skulder 5 250 2 563 1 987 2 288
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 13 568 12 952 12 117 12 265

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 7 8 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 400 0 400 400
Fastighetsinteckningar 5 560 5 560 5 560 5 560
Övriga säkerheter 0 0 0 440
Summa säkerheter 5 960 5 560 5 960 6 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 750 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 100,11 % 191,38 % 196,68 % 161,41 %
Soliditet (%) 52,07 % 44,90 % 47,46 % 44,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,38 % 17,90 % 19,20 % 18,50 %
Riskbuffert (%) 11,04 % 7,48 % 8,54 % 7,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,97 % 6,07 % 8,35 % 7,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!