Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Thomas Sund Bil AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 375 10 474 11 682 24 763
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 232 8 1 364 134
Total omsättning 13 607 10 482 13 046 24 897
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -22 179
Råvaror och förnödenheter 12 524 9 597 10 362 637
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 154 140 290 670
Personalkostnader 733 573 822 1 285
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -13 411 -10 310 -11 474 19 587
Rörelseresultat 197 173 1 572 126
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 232 202 1 270 174
Skatt 52 45 281 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 197 173 1 572 126
Årets resultat 180 156 990 135
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 197 173 1 572 126
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 35 29 -302 48
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 126 2 602 1 319 1 810
Summa varulager 2 126 2 602 1 319 1 810
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 1 086 0 656 4
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 21 266 30 438
Summa kortfristiga fordringar 1 107 266 686 442
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 656 1 870 2 778 2 261
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 4 889 4 738 4 783 4 513
Summa tillgångar 4 889 4 738 4 783 4 513

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 3 109 2 953 1 963 2 079
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 180 156 990 135
Summa fritt eget kapital 3 289 3 109 2 953 2 214
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 3 409 3 229 3 073 2 334
Summa obeskattade reserver 990 1 025 1 054 752
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 54 52 64 974
Summa långfristiga skulder 54 52 64 974
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 11 7 8 47
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 425 424 584 407
Summa kortfristiga skulder 436 431 592 454
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 4 889 4 738 4 783 4 513

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 250 250 250 250
Summa ansvarsförbindelser 250 250 250 250
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 250
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 633,72 % 495,59 % 585,14 % 595,37 %
Soliditet (%) 84,65 % 84,10 % 80,49 % 64,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,76 % 4,34 % 40,83 % 4,36 %
Riskbuffert (%) 4,03 % 3,65 % 32,87 % 2,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,47 % 1,65 % 13,46 % 0,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0