Nyckeltal för Thiele Nordic Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 145 576 162 697 142 723 132 094
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 432 472 916 1 657
Total omsättning 146 008 163 169 143 639 133 751
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 75 6 44 -25
Råvaror och förnödenheter 140 902 153 108 131 885 119 941
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 274 3 678 3 585 3 579
Personalkostnader 5 770 5 337 5 134 5 108
Avskrivningar 1 661 1 788 1 896 1 718
Summa rörelsekostnader -151 682 -163 917 -142 544 -130 321
Rörelseresultat -5 524 -736 1 183 3 381
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 37 374 1 752 2 428
Skatt 36 109 387 545
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 840 -1 026 984 3 243
Årets resultat 0 265 1 365 1 883
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 27 117 180
Räntekostnader till koncernföretag 317 317 317 317
Externa räntekostnader 0 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 840 -1 026 984 3 243
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 5 877 1 400 768 -815
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 615 1 475 1 562 1 759
Maskiner 7 998 8 551 8 855 6 651
Inventarier 122 75 75 42
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 735 10 101 10 492 8 452
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 9 735 10 101 10 492 8 452

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 33 509 34 693 35 715 29 509
Summa varulager 33 509 34 693 35 715 29 509
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 43 175 36 986 43 782 31 864
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 311 161 119 120
Summa kortfristiga fordringar 43 486 37 147 43 901 31 984
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 770 3 128 13 480 12 995
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 83 766 74 967 93 095 74 488
Summa tillgångar 93 501 85 068 103 588 82 940

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 000 7 000 7 000 7 000
Summa bundet eget kapital 7 500 7 500 7 500 7 500
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 35 893 35 628 34 263 32 380
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 265 1 365 1 883
Summa fritt eget kapital 35 893 35 893 35 628 34 263
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 43 393 43 393 43 128 41 763
Summa obeskattade reserver 3 271 9 148 10 548 11 316
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 10 550 10 550 10 550 10 550
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 10 550 10 550 10 550 10 550
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 387 2 703 2 806 2 985
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 28 417 14 046 31 306 12 426
Övriga kortfristiga skulder 5 483 5 227 5 249 3 899
Summa kortfristiga skulder 36 287 21 976 39 361 19 310
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 93 501 85 068 103 588 82 940

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 9 9 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 961 3 888 3 427 3 407
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 738 1 393 1 646 1 658
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 15 700 15 700 15 700 15 700
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 15 700 15 700 15 700 15 700
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 138,50 % 183,27 % 145,78 % 232,93 %
Soliditet (%) 48,99 % 58,94 % 49,14 % 60,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -12,75 % -2,05 % 1,93 % 6,47 %
Riskbuffert (%) -6,57 % -1,74 % 0,65 % 3,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,23 % -0,83 % 0,47 % 2,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 440 432 428 426
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!