Nyckeltal för The Swedish Club Academy AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 795 2 297 1 804 2 116
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 56 84 6 2
Total omsättning 1 851 2 381 1 810 2 118
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 032 2 396 713 159
Personalkostnader 241 439 1 602 1 812
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 273 -2 835 -2 315 -1 971
Rörelseresultat -422 -454 -506 97
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -14 -24 17 106
Skatt 3 3 9 30
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -413 -535 -378 149
Årets resultat -16 -27 8 76
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 46 128 52
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 127 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -413 -535 -378 149
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 399 511 395 -43
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 803 1 236 1 122
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 803 1 236 1 122
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 803 1 236 1 122

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 612 1 418 180 32
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 102 93 448 192
Summa kortfristiga fordringar 714 1 511 628 224
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 1 000
Summa kassa och bank 2 920 2 410 714 533
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 634 3 921 1 342 1 756
Summa tillgångar 3 634 4 724 2 578 2 878

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 179 1 206 1 197 1 121
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -16 -27 8 76
Summa fritt eget kapital 1 163 1 179 1 205 1 197
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 313 1 329 1 355 1 347
Summa obeskattade reserver 0 399 910 1 305
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 0 2 68
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 317 2 996 311 158
Summa kortfristiga skulder 2 321 2 996 313 226
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 634 4 724 2 578 2 878

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 179 300 352 1 103
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 43 119 275 658
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 156,57 % 130,87 % 428,75 % 334,96 %
Soliditet (%) 36,13 % 34,36 % 78,58 % 80,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -31,45 % -32,96 % -18,66 % 6,45 %
Riskbuffert (%) -11,36 % -12,73 % -14,66 % 5,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -23,01 % -28,82 % -20,95 % 7,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 179 300 176 552
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!