Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för The Company Gardeners AB

Information 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 263 2 103 3 756 4 911
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 263 2 103 3 756 4 911
Rörelsens kostnader 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 572 1 597
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 144 962 754 310
Personalkostnader 1 483 1 461 1 620 1 582
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 627 -2 423 -2 946 -3 489
Rörelseresultat 638 -319 809 1 421
Resultat 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Resultat före skatt 927 50 649 1 191
Skatt 105 0 145 242
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 097 -200 869 1 551
Årets resultat 822 50 504 948
Jämförelsestörande poster 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 458 120 60 130
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 097 -200 869 1 551
Bokslutsdispositioner 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -170 250 -220 -360
Balansräkning 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 458 120 60 130
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 465 471 471 471
Summa finansiella anläggningstillgångar 530 536 536 536
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Summa anläggningstillgångar 530 536 536 536

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Kundfordringar 187 0 383 514
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 622 280 284 374
Summa kortfristiga fordringar 809 280 667 888
Kassa och bank 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 773 1 614 2 075 2 072
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Summa omsättningstillgångar 2 582 1 895 2 742 2 960
Summa tillgångar 3 112 2 431 3 278 3 496

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Balanserat resultat 1 059 1 268 1 165 916
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 822 50 504 948
Summa fritt eget kapital 1 881 1 318 1 669 1 864
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Summa eget kapital 1 931 1 368 1 719 1 914
Summa obeskattade reserver 935 765 1 015 795
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 52 0 141
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 241 245 544 645
Summa kortfristiga skulder 246 297 544 786
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Summa eget kapital och skulder 3 112 2 431 3 278 3 496

Noter

2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 260 400 700
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09
Kassalikviditet (%) 1 049,59 % 637,71 % 504,04 % 376,59 %
Soliditet (%) 84,19 % 79,47 % 75,26 % 71,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,87 % -10,35 % 35,22 % 62,04 %
Riskbuffert (%) 35,25 % -8,23 % 26,51 % 44,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 33,62 % -9,51 % 23,14 % 31,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0