Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tervahautas Skogsentreprenad Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 439 1 125 1 235 1 435
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 1 189
Total omsättning 1 439 1 125 1 236 1 624
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 533 382 376 510
Personalkostnader 447 468 426 458
Avskrivningar 451 408 405 411
Summa rörelsekostnader -1 431 -1 258 -1 207 -1 379
Rörelseresultat 8 -133 28 198
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 176 120 242 192
Skatt 39 27 53 43
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 -131 31 183
Årets resultat 137 93 188 149
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 3 3 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 -131 31 183
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 161 251 211 9
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 796 659 1 306 1 427
Inventarier 216 310 70 138
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 012 969 1 376 1 565
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 1 012 969 1 376 1 565

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 0 70 78 14
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 59 87 120 149
Summa kortfristiga fordringar 59 157 198 163
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 695 2 877 2 689 2 553
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 2 754 3 034 2 887 2 716
Summa tillgångar 3 767 4 003 4 264 4 281

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 1 858 1 765 1 577 1 428
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 137 93 188 149
Summa fritt eget kapital 1 995 1 858 1 765 1 577
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 2 115 1 978 1 885 1 697
Summa obeskattade reserver 930 1 091 1 342 1 552
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 19 9 6 28
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 702 924 1 031 1 004
Summa kortfristiga skulder 721 933 1 037 1 032
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 3 767 4 003 4 264 4 281

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 381,97 % 325,19 % 278,40 % 263,18 %
Soliditet (%) 74,34 % 69,50 % 67,40 % 66,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,54 % -4,71 % 1,08 % 6,44 %
Riskbuffert (%) 0,40 % -3,33 % 0,73 % 3,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,04 % -11,73 % 2,51 % 11,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0