Nyckeltal för Terfelts Fastighetsbyrå Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 152 213 0 470
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 152 213 0 470
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 11 0 0 0
Övriga externa kostnader 227 178 160 182
Personalkostnader 5 0 21 28
Avskrivningar 5 8 19 19
Summa rörelsekostnader -248 -186 -200 -229
Rörelseresultat -97 28 -200 241
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -97 27 -201 241
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -97 27 -201 241
Årets resultat -97 27 -201 241
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -97 27 -201 241
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 25 25 25 25
Summa immateriella anläggningstillgångar 25 25 25 25
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 5 13 36
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 4 4 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 9 17 36
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 843 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 198 355 355 355
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 227 389 397 416

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 190 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 445
Övriga kortfristiga fordringar -139 831 679 41
Summa kortfristiga fordringar 51 831 679 486
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 80 278 58 113
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 132 1 109 737 599
Summa tillgångar 1 358 1 498 1 134 1 015

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 20 20 20
Summa bundet eget kapital 100 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 96 49 251 10
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -97 27 -201 241
Summa fritt eget kapital -1 76 50 251
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 99 196 170 371
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 1 1 1
Övriga långfristiga skulder 920 1 200 900 460
Summa långfristiga skulder 921 1 201 901 461
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder -46 3 0 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 33 39 39
Övriga kortfristiga skulder 383 65 25 134
Summa kortfristiga skulder 337 101 64 183
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 358 1 498 1 134 1 015

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 552 552 552 552
Summa säkerheter 952 952 952 952
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 401
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 401
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 38,87 % 1 098,02 % 1 151,56 % 327,32 %
Soliditet (%) 7,29 % 13,08 % 14,99 % 36,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -97,98 % 13,78 % -118,24 % 64,96 %
Riskbuffert (%) -7,14 % 1,79 % -17,74 % 23,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -63,82 % 12,21 % 0,00 % 51,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!