Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 282 840 1 264 490 1 292 150 1 310 010
Aktiverat arbete för egen räkning 35 498 38 396 33 391 34 254
Övriga rörelseintäkter 27 694 14 679 14 551 12 323
Total omsättning 1 346 032 1 317 565 1 340 092 1 356 587
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 68 897 66 366 49 026 60 386
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 513 073 443 356 413 692 464 267
Personalkostnader 458 175 450 908 405 786 427 061
Avskrivningar 266 689 244 063 219 247 195 383
Summa rörelsekostnader -1 306 834 -1 204 693 -1 087 751 -1 147 097
Rörelseresultat 39 202 112 875 252 345 209 493
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -61 959 -94 563 280 466 224 677
Skatt 17 217 26 484 30 381 45 560
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 34 130 109 478 249 908 209 928
Årets resultat 63 024 152 976 107 085 161 117
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 461 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 310 163 1 214
Räntekostnader till koncernföretag 5 532 3 706 2 599 731
Externa räntekostnader 0 1 0 47
Övriga finansiella kostnader 1 0 1 1
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 34 130 109 478 249 908 209 928
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 142 200 274 023 -143 000 -18 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -96 089 -204 041 30 558 14 749
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 409 619 392 035 7 618 9 038
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 24 476 27 843 24 008 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 434 095 419 878 31 626 9 038
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 308 964 271 469 245 663 198 952
Maskiner 1 170 540 1 250 000 1 031 950 1 039 560
Inventarier 66 506 84 575 92 493 58 089
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 407 679 166 785 261 301 223 925
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 953 689 1 772 829 1 631 407 1 520 526
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23 098 34 190 20 476 12 112
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 098 34 190 20 476 12 112
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 410 880 2 226 900 1 683 500 1 541 680

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 257 137 224 698 158 996 223 378
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 205 721 385 155 281 793 275 628
Övriga kortfristiga fordringar 101 832 74 134 63 036 61 691
Summa kortfristiga fordringar 564 690 683 987 503 825 560 697
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 100 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 564 690 683 987 603 825 560 697
Summa tillgångar 2 975 570 2 910 890 2 287 330 2 102 380

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 250 000 250 000 250 000 250 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 000 50 000 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 300 000 300 000 300 000 300 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 421 178 268 202 161 117 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 63 024 152 976 107 085 161 117
Summa fritt eget kapital 484 202 421 178 268 202 161 117
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 784 202 721 178 568 202 461 117
Summa obeskattade reserver 1 125 770 1 029 680 825 641 856 199
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 409 2 253 1 900 1 850
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 255 978 530 000 200 000 200 000
Övriga långfristiga skulder 245 114 192 205 166 632 277 119
Summa långfristiga skulder 501 092 722 205 366 632 477 119
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 104 828 84 644 115 126 114 951
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 80 000 50 349 143 777 18 000
Övriga kortfristiga skulder 378 267 300 577 266 052 173 139
Summa kortfristiga skulder 563 095 435 570 524 955 306 090
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 975 570 2 910 890 2 287 330 2 102 380

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 476 471 443 461
Löner till styrelse & VD 16 984 15 365 11 653 9 897
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 281 769 279 118 260 013 272 109
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 148 284 146 849 126 665 136 523
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 100,28 % 157,03 % 115,02 % 183,18 %
Soliditet (%) 54,24 % 50,85 % 51,44 % 51,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,11 % 7,40 % 21,24 % 19,22 %
Riskbuffert (%) 0,93 % 3,63 % 10,80 % 9,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,23 % 8,36 % 19,14 % 15,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 628 625 613 612
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Koncernredovisning för Teracom AB

Information 2010-12 2009-12 2008-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2010-12 2009-12 2008-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 848 000 3 402 000 3 173 000
Aktiverat arbete för egen räkning 9 000 9 000 16 000
Övriga rörelseintäkter 4 000 18 000 15 000
Total omsättning 3 861 000 3 429 000 3 204 000
Rörelsens kostnader 2010-12 2009-12 2008-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 200 000 107 000
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 235 000 0 0
Personalkostnader 571 000 472 000 509 000
Avskrivningar 331 000 293 000 362 000
Summa rörelsekostnader -1 137 000 -965 000 -978 000
Rörelseresultat 293 000 496 000 581 000
Resultat 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat före skatt 281 000 483 000 568 000
Skatt 80 000 214 000 147 000
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 281 000 483 000 568 000
Årets resultat 201 000 269 000 421 000
Jämförelsestörande poster 2010-12 2009-12 2008-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 000 2 000 30 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 23 000 13 000 25 000
Övriga finansiella kostnader 26 000 16 000 18 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2010-12 2009-12 2008-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 281 000 483 000 568 000
Bokslutsdispositioner 2010-12 2009-12 2008-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 264 000 263 000 215 000
Goodwill 1 214 000 1 142 000 849 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 87 000 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 565 000 1 405 000 1 064 000
Materiella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Byggnader och mark 771 000 200 000 231 000
Maskiner 2 071 000 1 330 000 1 522 000
Inventarier 33 000 30 000 48 000
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 164 000 115 000 149 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 039 000 1 675 000 1 950 000
Finansiella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 114 000 107 000 60 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 114 000 107 000 60 000
2010-12 2009-12 2008-12
Summa anläggningstillgångar 4 718 000 3 187 000 3 074 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2010-12 2009-12 2008-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 25 000 62 000 12 000
Summa varulager 25 000 62 000 12 000
Kortfristiga fordringar 2010-12 2009-12 2008-12
Kundfordringar 295 000 429 000 268 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 266 000 430 000 339 000
Summa kortfristiga fordringar 561 000 859 000 607 000
Kassa och bank 2010-12 2009-12 2008-12
Summa kortfristiga placeringar 17 000 4 000 0
Summa kassa och bank 377 000 78 000 72 000
2010-12 2009-12 2008-12
Summa omsättningstillgångar 980 000 1 003 000 691 000
Summa tillgångar 5 698 000 4 190 000 3 765 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2010-12 2009-12 2008-12
Aktiekapital 250 000 250 000 250 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 604 000 653 000 653 000
Summa bundet eget kapital 854 000 903 000 903 000
Fritt eget kapital 2010-12 2009-12 2008-12
Balanserat resultat 688 000 513 000 342 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 201 000 269 000 421 000
Summa fritt eget kapital 889 000 782 000 763 000
2010-12 2009-12 2008-12
Summa eget kapital 1 743 000 1 685 000 1 666 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 363 000 449 000 417 000
Långfristiga skulder 2010-12 2009-12 2008-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 134 000 780 000 302 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 70 000 65 000 467 000
Summa långfristiga skulder 2 204 000 845 000 769 000
Kortfristiga skulder 2010-12 2009-12 2008-12
Skulder till kreditinstitut, korta 76 000 1 000 3 000
Leverantörsskulder 329 000 312 000 224 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 983 000 898 000 686 000
Summa kortfristiga skulder 1 388 000 1 211 000 913 000
2010-12 2009-12 2008-12
Summa eget kapital och skulder 5 698 000 4 190 000 3 765 000

Noter

2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 707 638 669
Löner till styrelse & VD 14 502 23 840 16 739
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 349 698 314 322 300 566
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 160 264 177 034 166 773
2010-12 2009-12 2008-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet (%) 67,58 % 77,37 % 74,37 %
Soliditet (%) 30,59 % 40,21 % 44,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,12 % 28,66 % 34,09 %
Riskbuffert (%) 4,43 % 10,81 % 13,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,03 % 13,35 % 16,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 515 530 474
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!