Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tenament AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 443 1 100 2 124 896
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 4
Total omsättning 2 443 1 100 2 124 900
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 249 1 157 1 336 519
Övriga externa kostnader 29 33 42 357
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 278 -1 190 -1 378 -876
Rörelseresultat 1 165 -90 746 19
Resultat 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 875 5 546 19
Skatt 187 2 120 8
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 165 -95 726 19
Årets resultat 688 3 426 11
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 5 20 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 165 -95 726 19
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -290 100 -180 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 598 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 226 215 248 1 056
Summa kortfristiga fordringar 4 824 215 248 1 056
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 558 8 283 9 135 1
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 7 382 8 498 9 383 1 058
Summa tillgångar 7 382 8 498 9 383 1 058

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 651 648 222 211
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 688 3 426 11
Summa fritt eget kapital 1 339 651 648 222
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 1 389 701 698 272
Summa obeskattade reserver 435 145 245 65
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 0 165 47
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 400 178
Övriga kortfristiga skulder 5 557 7 651 7 876 496
Summa kortfristiga skulder 5 558 7 652 8 441 721
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 7 382 8 498 9 383 1 058

Noter

2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 25 25 25 25
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 25 25 25 25
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 132,82 % 111,06 % 111,16 % 146,60 %
Soliditet (%) 23,16 % 9,51 % 9,36 % 30,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 68,14 % -11,76 % 82,63 % 5,94 %
Riskbuffert (%) 15,78 % -1,12 % 7,72 % 1,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 47,69 % -9,09 % 33,24 % 2,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0