Koncernredovisning för Taxinge Film AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 519 6 221 7 882 3 361
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 534 0
Total omsättning 3 520 6 221 8 416 3 361
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 34 151 4 547 317 182
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 28 062 4 725 3 003 3 232
Personalkostnader 4 525 2 227 1 296 1 177
Avskrivningar 246 260 177 2 006
Summa rörelsekostnader -66 984 -11 759 -4 793 -6 597
Rörelseresultat 3 882 2 293 1 733 -2 878
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 4 281 2 299 1 649 -2 976
Skatt 832 481 -783 -239
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 281 2 299 1 649 -2 976
Årets resultat 3 448 1 818 2 432 -2 770
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 397 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 1 5
Övriga finansiella kostnader 0 5 94 94
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 281 2 299 1 649 -2 976
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 -33
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 2 829 103 147 210
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 829 103 147 210
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 11 212 11 418 11 624 8 330
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 653 2 662 525 538
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 90
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 2 146 2 147
Summa materiella anläggningstillgångar 13 865 14 080 14 295 11 105
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 18 283 18 283 18 283
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 585 967 381
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 18 868 19 250 18 664
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 16 694 33 050 33 693 29 979

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 1 318 1 384 2 811 291
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 38 681 6 921 2 006 2 042
Summa kortfristiga fordringar 39 999 8 305 4 817 2 333
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 30 564 33 213 24 914 25 957
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 70 563 41 518 29 730 28 290
Summa tillgångar 87 257 74 568 63 423 58 269

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 42 791 58 112 55 680 58 450
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 448 1 818 2 432 -2 770
Summa fritt eget kapital 46 239 59 930 58 112 55 680
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 46 339 60 030 58 212 55 780
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 315 244 231 236
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 380 1 288 454 90
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 40 222 13 006 4 526 2 163
Summa kortfristiga skulder 40 602 14 294 4 980 2 253
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 87 257 74 568 63 423 58 269

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 6 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 144 1 524 794 718
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 268 688 499 462
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 173,79 % 290,46 % 597,01 % 1 255,66 %
Soliditet (%) 53,11 % 80,50 % 91,78 % 95,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,24 % 3,83 % 2,83 % -5,34 %
Riskbuffert (%) 4,91 % 3,04 % 0,84 % -9,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 121,65 % 36,84 % 19,72 % -91,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 524 508 397 359
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Taxinge Film AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 354 354 121 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 354 354 121 0
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 286 374 507 316
Personalkostnader 0 0 65 71
Avskrivningar 215 216 114 81
Summa rörelsekostnader -501 -590 -686 -468
Rörelseresultat -147 -236 -566 -467
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt -97 -236 -659 772
Skatt 799 383 -968 51
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 249 -236 -659 -563
Årets resultat 2 974 1 472 1 759 42
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 396 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 93 92
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 249 -236 -659 -563
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 3 870 2 090 1 450 -678
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -346 0 0 1 335
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 11 212 11 418 11 624 4 629
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 472 2 481 309 322
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 90
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 2 147 2 148
Summa materiella anläggningstillgångar 13 684 13 899 14 080 7 189
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 180 20 373 20 157 22 165
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 585 6 760 5 626
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 858 26 636 26 917 27 791
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 21 542 40 534 40 998 34 980

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 404 88 60 207
Summa kortfristiga fordringar 404 88 60 207
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 23 820 16 488 14 707 18 736
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 24 224 16 576 14 767 18 943
Summa tillgångar 45 766 57 110 55 765 53 922

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 39 081 54 747 52 969 52 927
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 974 1 472 1 759 42
Summa fritt eget kapital 42 055 56 219 54 728 52 969
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 42 175 56 339 54 848 53 089
Summa obeskattade reserver 996 650 650 650
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 2 92 25
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 310 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 285 119 175 158
Summa kortfristiga skulder 2 595 121 267 183
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 45 766 57 110 55 765 53 922

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 933,49 % 13 699,17 % 5 530,71 % 10 351,37 %
Soliditet (%) 93,76 % 99,49 % 99,21 % 99,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,58 % -0,42 % -1,19 % -1,05 %
Riskbuffert (%) 0,54 % -0,41 % -22,25 % -28,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 70,34 % -66,67 % -621,49 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord