Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tandprotetik Väst AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 836 3 555 2 920 2 353
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 168 78 59 0
Total omsättning 4 004 3 633 2 979 2 353
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 118 1 082 752 474
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 380 355 331 372
Personalkostnader 2 068 1 840 1 529 1 435
Avskrivningar 39 84 98 135
Summa rörelsekostnader -3 605 -3 361 -2 710 -2 416
Rörelseresultat 399 273 268 -63
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 408 290 211 -76
Skatt 95 75 22 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 398 270 257 -76
Årets resultat 313 215 189 -76
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 3 11 13
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 398 270 257 -76
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 10 20 -46 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 84 43 107 296
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 84 43 107 296
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 84 43 107 296

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 567 566 290 213
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 83 16 18 18
Summa kortfristiga fordringar 650 582 308 231
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 86 266 268 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 736 847 576 231
Summa tillgångar 820 890 682 527

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 1 74 -115 -39
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 313 215 189 -76
Summa fritt eget kapital 314 289 74 -115
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 414 389 174 -15
Summa obeskattade reserver 16 26 46 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 224
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 224
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 22
Leverantörsskulder 49 94 100 38
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 342 381 363 259
Summa kortfristiga skulder 391 475 463 319
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 820 890 682 527

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 6 6 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 021
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 359
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 350 350 350 350
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 350 350 350 350
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 300 300 300 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 139
Utdelning 200 150 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 188,24 % 178,53 % 124,41 % 72,41 %
Soliditet (%) 51,93 % 45,86 % 30,48 % -2,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 93,47 % 66,15 % 123,62 % 506,67 %
Riskbuffert (%) 48,41 % 30,05 % 36,98 % -14,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,35 % 7,51 % 8,42 % -3,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 204