Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Tage Rejmes i Örebro Bilaktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 937 032 911 114 927 930 865 429
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 750 0 3 190 38 366
Total omsättning 938 782 911 114 931 120 903 795
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 93 822 95 020 92 541
Administrationskostnader 0 19 498 16 703 5 986
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 474 17 814
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 656 338 0 0 0
Övriga externa kostnader 65 253 0 0 0
Personalkostnader 97 741 0 0 0
Avskrivningar 82 212 0 0 0
Summa rörelsekostnader -901 544 -877 968 -909 162 -874 539
Rörelseresultat 37 238 33 146 21 958 29 256
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 27 461 21 450 14 291 4 015
Skatt 59 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 30 055 25 442 13 404 21 331
Årets resultat 2 267 0 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 551 6 517 5 408 5 848
Räntekostnader till koncernföretag 7 713 8 746 9 374 9 086
Externa räntekostnader 5 297 5 475 4 588 4 687
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 30 055 25 442 13 404 21 331
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -27 400 -21 183 -14 291 -4 015
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 594 -3 992 887 -17 316
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 302 649 315 715 321 536 316 947
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 302 649 315 715 321 536 316 947
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 189 31 31 31
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 189 31 31 31
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 312 838 315 746 321 567 316 978

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 93 386 105 566 82 603 75 157
Summa varulager 93 386 105 566 82 603 75 157
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 22 116 31 656 20 377 22 779
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 060 18 427 22 555 19 320
Summa kortfristiga fordringar 30 176 50 083 42 932 42 099
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 3 303 417 216
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 123 562 158 952 125 952 117 472
Summa tillgångar 436 400 474 698 447 519 434 450

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 600 600 600 600
Summa bundet eget kapital 3 600 3 600 3 600 3 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 952 686 686 686
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 267 0 0
Summa fritt eget kapital 954 953 686 686
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 4 554 4 553 4 286 4 286
Summa obeskattade reserver 131 858 129 264 125 272 126 160
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 266 1 164 1 274 1 480
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 199 827 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 199 827 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 29 657 29 652 9 956 2 656
Leverantörsskulder 14 444 15 120 15 426 18 165
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 154 237 051 230 718 214 711
Övriga kortfristiga skulder 54 640 57 894 60 587 66 992
Summa kortfristiga skulder 98 895 339 717 316 687 302 524
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 436 400 474 698 447 519 434 450

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 161 165 171 175
Löner till styrelse & VD 2 739 2 382 1 490 1 682
Varav tantiem till styrelse & VD 231 0 0 0
Löner till övriga anställda 64 674 64 508 64 605 63 717
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 28 603 31 854 28 098 26 720
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 190 892 186 245 195 708 196 179
Summa ansvarsförbindelser 190 892 186 245 195 708 196 179
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 30,51 % 15,71 % 13,69 % 13,99 %
Soliditet (%) 23,31 % 21,03 % 21,59 % 22,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,54 % 25,49 % 13,87 % 21,93 %
Riskbuffert (%) 5,97 % 4,55 % 2,12 % 3,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,82 % 1,23 % -0,06 % 0,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 419 405 387 374