Nyckeltal för Tage Rejmes i Örebro Bilaktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 026 840 937 032 911 114 927 930
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 371 1 750 0 3 190
Total omsättning 1 029 211 938 782 911 114 931 120
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 93 822 95 020
Administrationskostnader 0 0 19 498 16 703
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 474
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 733 888 656 338 0 0
Övriga externa kostnader 67 729 65 253 0 0
Personalkostnader 99 693 97 741 0 0
Avskrivningar 82 452 82 212 0 0
Summa rörelsekostnader -983 762 -901 544 -877 968 -909 162
Rörelseresultat 45 446 37 238 33 146 21 958
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 35 876 27 461 21 450 14 291
Skatt -967 59 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 38 529 30 055 25 442 13 404
Årets resultat 443 2 267 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 025 5 551 6 517 5 408
Räntekostnader till koncernföretag 6 962 7 713 8 746 9 374
Externa räntekostnader 5 980 5 297 5 475 4 588
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 38 529 30 055 25 442 13 404
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -36 400 -27 400 -21 183 -14 291
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 653 -2 594 -3 992 887
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 304 091 302 649 315 715 321 536
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 304 091 302 649 315 715 321 536
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 846 10 189 31 31
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 846 10 189 31 31
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 311 937 312 838 315 746 321 567

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 96 382 93 386 105 566 82 603
Summa varulager 96 382 93 386 105 566 82 603
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 19 831 22 116 31 656 20 377
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 282 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 924 8 060 18 427 22 555
Summa kortfristiga fordringar 35 037 30 176 50 083 42 932
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 3 303 417
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 131 419 123 562 158 952 125 952
Summa tillgångar 443 356 436 400 474 698 447 519

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 600 600 600 600
Summa bundet eget kapital 3 600 3 600 3 600 3 600
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 954 952 686 686
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 443 2 267 0
Summa fritt eget kapital 1 397 954 953 686
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 4 997 4 554 4 553 4 286
Summa obeskattade reserver 134 511 131 858 129 264 125 272
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 302 1 266 1 164 1 274
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 200 011 199 827 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 200 011 199 827 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 20 058 29 657 29 652 9 956
Leverantörsskulder 26 448 14 444 15 120 15 426
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 551 154 237 051 230 718
Övriga kortfristiga skulder 54 478 54 640 57 894 60 587
Summa kortfristiga skulder 102 535 98 895 339 717 316 687
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 443 356 436 400 474 698 447 519

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 158 161 165 171
Löner till styrelse & VD 2 948 2 739 2 382 1 490
Varav tantiem till styrelse & VD 600 231 0 0
Löner till övriga anställda 65 127 64 674 64 508 64 605
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 29 749 28 603 31 854 28 098
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 190 892 186 245 195 708
Summa ansvarsförbindelser 0 190 892 186 245 195 708
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 34,17 % 30,51 % 15,71 % 13,69 %
Soliditet (%) 23,49 % 23,31 % 21,03 % 21,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,00 % 29,54 % 25,49 % 13,87 %
Riskbuffert (%) 7,78 % 5,97 % 4,55 % 2,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,49 % 1,82 % 1,23 % -0,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 431 419 405 387
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!