Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för TRANAB Markbyggnad Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 234 499 304 995 356 153 264 376
Övriga rörelseintäkter 233 88 0 0
Total omsättning 234 732 305 083 356 153 264 376
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 60 25 0 0
Kostnad sålda varor 227 132 296 849 313 020 229 442
Rörelseresultat -10 948 -8 967 30 134 20 285
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -9 521 -9 017 22 549 15 720
Skatt 3 -27 4 996 3 480
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 914 -8 944 30 049 20 220
Årets resultat -311 -633 17 552 11 740
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 65 75 0 7
Räntekostnader till koncernföretag 31 0 0 0
Externa räntekostnader 0 52 85 72
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 914 -8 944 30 049 20 220
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 9 213 8 357 0 -500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 393 -73 -7 500 -4 500
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 338 360 382 405
Maskiner 0 0 1 190 1 339
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 690 951 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 028 1 311 1 572 1 744
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 24 27 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 24 27 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 052 1 338 1 572 1 744

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 25 940 52 853 50 208 33 013
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 050 16 117 2 544 16 598
Övriga kortfristiga fordringar 24 246 12 957 18 158 350
Summa kortfristiga fordringar 64 236 81 927 70 910 49 961
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 10 15 932 24 559
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 64 236 81 937 86 841 74 520
Summa tillgångar 65 288 83 275 88 414 76 264

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 18 879 19 512 1 959 20 219
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -311 -633 17 552 11 740
Summa fritt eget kapital 18 568 18 879 19 511 31 959
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 19 568 19 879 20 511 32 959
Summa obeskattade reserver 14 130 15 523 15 450 7 950
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 414 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 18 163 29 263 28 550 19 370
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 341 1 538 7 084 0
Övriga kortfristiga skulder 8 672 17 072 16 818 15 984
Summa kortfristiga skulder 31 176 47 873 52 452 35 354
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 65 288 83 275 88 414 76 264

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 50 72 67 58
Löner till styrelse & VD 816 849 1 127 1 515
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 22 634 31 798 28 045 23 334
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 908 13 470 11 889 10 190
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 12 000 12 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 700 700 700 0
Summa säkerheter 700 700 12 700 12 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 700
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 700
Beviljad checkräkningskredit 0 0 10 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 20 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 206,04 % 171,15 % 165,56 % 210,78 %
Soliditet (%) 45,92 % 37,61 % 36,08 % 50,90 %
Avkastning på eget kapital (%) -36,40 % -28,56 % 94,20 % 52,09 %
Riskbuffert (%) -16,76 % -10,78 % 33,93 % 26,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,67 % -2,95 % 8,41 % 7,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 469 453 435 428