Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för TRANAB Markbyggnad Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 182 324 234 499 304 995 356 153
Övriga rörelseintäkter 330 233 88 0
Total omsättning 182 654 234 732 305 083 356 153
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 17 60 25 0
Kostnad sålda varor 181 219 227 132 296 849 313 020
Rörelseresultat -10 215 -10 948 -8 967 30 134
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -8 270 -9 521 -9 017 22 549
Skatt 0 3 -27 4 996
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 216 -10 914 -8 944 30 049
Årets resultat -275 -311 -633 17 552
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 15 65 75 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 31 0 0
Externa räntekostnader 15 0 52 85
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 216 -10 914 -8 944 30 049
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 7 995 9 213 8 357 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 946 1 393 -73 -7 500
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 338 360 382
Maskiner 0 0 0 1 190
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 238 690 951 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 238 1 028 1 311 1 572
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 24 24 27 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 24 24 27 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 262 1 052 1 338 1 572

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 25 451 25 940 52 853 50 208
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 33 016 14 050 16 117 2 544
Övriga kortfristiga fordringar 15 232 24 246 12 957 18 158
Summa kortfristiga fordringar 73 699 64 236 81 927 70 910
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 10 15 932
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 73 699 64 236 81 937 86 841
Summa tillgångar 73 961 65 288 83 275 88 414

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 18 568 18 879 19 512 1 959
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -275 -311 -633 17 552
Summa fritt eget kapital 18 293 18 568 18 879 19 511
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 19 293 19 568 19 879 20 511
Summa obeskattade reserver 12 184 14 130 15 523 15 450
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 644 414 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 21 199 18 163 29 263 28 550
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 418 4 341 1 538 7 084
Övriga kortfristiga skulder 15 223 8 672 17 072 16 818
Summa kortfristiga skulder 41 840 31 176 47 873 52 452
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 73 961 65 288 83 275 88 414

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 42 50 72 67
Löner till styrelse & VD 0 816 849 1 127
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 18 755 22 634 31 798 28 045
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 973 9 908 13 470 11 889
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 12 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 700 700 700
Summa säkerheter 0 700 700 12 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 176,14 % 206,04 % 171,15 % 165,56 %
Soliditet (%) 38,23 % 45,92 % 37,61 % 36,08 %
Avkastning på eget kapital (%) -36,13 % -36,40 % -28,56 % 94,20 %
Riskbuffert (%) -13,83 % -16,76 % -10,78 % 33,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,61 % -4,67 % -2,95 % 8,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 447 469 453 435