Nyckeltal för TGS Fastigheter nr 3 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 244 12 774 11 836 13 472
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 13 244 12 774 11 836 13 472
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 7 724 8 332 7 240 8 727
Rörelseresultat 5 520 4 442 4 596 4 745
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 431 2 533 2 548 2 573
Skatt 252 45 40 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 431 2 533 2 548 2 573
Årets resultat 879 -12 -192 -667
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 15 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 2 102 1 908 2 046 2 169
Externa räntekostnader 2 1 2 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 431 2 533 2 548 2 573
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -2 300 -2 500 -2 700 -3 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 148 648 151 207 154 991 158 776
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 3 16 28
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 148 648 151 210 155 007 158 804
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 148 648 151 210 155 007 158 804

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 86 46 68 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 67 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 512 7 705 299 7 507
Summa kortfristiga fordringar 1 598 7 751 434 7 516
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 598 7 751 434 7 516
Summa tillgångar 150 246 158 961 155 441 166 320

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 19 757 17 785 15 854 16 521
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 826 1 985 2 122 0
Årets resultat 879 -12 -192 -667
Summa fritt eget kapital 22 462 19 758 17 784 15 854
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 22 562 19 858 17 884 15 954
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 591 349 309 269
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 124 000 135 000 135 000 145 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 124 000 135 000 135 000 145 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 194 215 154 161
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 685 2 017 888 2 220
Övriga kortfristiga skulder 1 214 1 522 1 206 2 716
Summa kortfristiga skulder 3 093 3 754 2 248 5 097
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 150 246 158 961 155 441 166 320

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 51,67 % 206,47 % 19,31 % 147,46 %
Soliditet (%) 15,02 % 12,49 % 11,51 % 9,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,21 % 12,76 % 14,25 % 16,13 %
Riskbuffert (%) 2,03 % 1,42 % 1,46 % 1,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,02 % 4,88 % 4,22 % 2,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!