Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för TEN Songs AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 300 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 431 0 0 0
Total omsättning 731 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 201 0 0 0
Övriga externa kostnader 707 18 12 9
Personalkostnader 2 236 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 144 -18 -12 -9
Rörelseresultat -2 412 -18 -12 -9
Resultat 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat före skatt -2 412 -18 -12 -9
Skatt 5 0 1 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 412 -18 -12 -9
Årets resultat 3 1 2 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 412 -18 -12 -9
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 2 420 20 15 10
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 420 35 15 10
Övriga kortfristiga fordringar 636 4 4 1
Summa kortfristiga fordringar 3 056 39 19 11
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 245 27 35 40
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 3 301 66 54 51
Summa tillgångar 3 301 66 54 51

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 4 3 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 1 2 0
Summa fritt eget kapital 7 4 2 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 57 54 52 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 39 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 770 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 435 12 1 1
Summa kortfristiga skulder 3 244 12 1 1
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 3 301 66 54 51

Noter

2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 101,76 % 550,00 % 5 400,00 % 5 100,00 %
Soliditet (%) 1,73 % 81,82 % 96,30 % 98,04 %
Avkastning på eget kapital (%) -4 231,58 % -33,33 % -23,08 % -18,00 %
Riskbuffert (%) -73,07 % -27,27 % -22,22 % -17,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -804,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0