Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för TBS Mediabyrå AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 198 487 260 574 326 354 311 695
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 747 0 72 46
Total omsättning 200 234 260 574 326 426 311 741
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 185 928 248 071 310 952 296 790
Personalkostnader 11 514 13 581 14 026 14 014
Avskrivningar 64 75 73 55
Summa rörelsekostnader -197 506 -261 727 -325 051 -310 859
Rörelseresultat 2 728 -1 165 1 338 881
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 279 -921 1 738 981
Skatt 639 28 263 95
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 279 -921 1 738 981
Årets resultat 1 640 132 775 187
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 128 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 94 229 138
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 0 0 7
Övriga finansiella kostnader 885 6 8 31
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 279 -921 1 738 981
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 1 080 -700 -700
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 162 226 305 104
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 162 226 305 104
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 128 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 280 280 280 280
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 442 506 585 384

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 13 715 11 183 22 412 20 091
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 135 2 852 1 392 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 711 3 109 1 692 1 533
Summa kortfristiga fordringar 19 561 17 144 25 496 21 624
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 1 379 3 051 3 051 2 051
Summa kassa och bank 5 331 2 900 1 242 14 374
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 26 271 23 095 29 789 38 049
Summa tillgångar 26 713 23 601 30 374 38 433

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 543 543 543 543
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 32 32 32 32
Summa bundet eget kapital 575 575 575 575
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 452 4 320 3 545 3 358
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 640 132 775 187
Summa fritt eget kapital 6 092 4 452 4 320 3 545
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 6 667 5 027 4 895 4 120
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 17 002 16 514 22 946 29 790
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 133 0 0 1 469
Övriga kortfristiga skulder 2 911 2 060 2 533 3 054
Summa kortfristiga skulder 20 046 18 574 25 479 34 313
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 26 713 23 601 30 374 38 433

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 14 16 17 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 638 8 751 8 732 9 086
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 803 4 610 4 737 4 624
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 3 000 900 900 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 900 900 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 124,17 % 107,91 % 104,94 % 104,91 %
Soliditet (%) 24,96 % 21,30 % 16,12 % 10,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 34,18 % -18,32 % 35,51 % 23,81 %
Riskbuffert (%) 7,42 % -3,91 % 5,72 % 2,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,70 % -0,36 % 0,53 % 0,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 546 547 514 568