Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för T Vision AB

Information 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 328 4 916 5 636 5 448
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 6 328 4 916 5 636 5 448
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 756 752 769 981
Personalkostnader 3 033 3 411 3 125 4 697
Avskrivningar 90 5 5 5
Summa rörelsekostnader -3 879 -4 168 -3 899 -5 683
Rörelseresultat 2 449 748 1 736 -235
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 1 804 746 1 728 -238
Skatt 416 159 398 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 448 746 1 728 -238
Årets resultat 1 388 587 1 330 -238
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 9 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 448 746 1 728 -238
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -644 0 0 0
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 200 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 200 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 19 5 9 14
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 165 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 184 5 9 14
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 36 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 36 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 420 5 9 14

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kundfordringar 176 476 321 431
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 783 5 51 58
Summa kortfristiga fordringar 959 481 372 489
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 531 1 258 1 625 86
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 2 490 1 739 1 997 577
Summa tillgångar 2 911 1 744 2 006 591

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 0 396 -134 104
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 388 587 1 330 -238
Summa fritt eget kapital 1 388 983 1 196 -134
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 1 438 1 033 1 246 -84
Summa obeskattade reserver 644 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 37 65 13 63
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 792 646 747 612
Summa kortfristiga skulder 829 711 760 675
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 2 911 1 744 2 006 591

Noter

2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 3 324
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 265
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 600 800 0
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 300,36 % 244,59 % 262,76 % 85,19 %
Soliditet (%) 65,70 % 59,23 % 62,11 % -14,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 127,99 % 72,22 % 138,68 % 283,33 %
Riskbuffert (%) 84,09 % 42,61 % 85,41 % -40,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 38,69 % 15,13 % 30,50 % -4,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 1 662