Nyckeltal för T 13 Fastigheter i Sigtuna AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 487 1 495 1 582 1 592
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 1 1
Total omsättning 1 488 1 495 1 583 1 593
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 137 623 578 546
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 984 996 980 648
Summa rörelsekostnader -2 121 -1 619 -1 558 -1 194
Rörelseresultat -634 -124 24 399
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 1 627 625 98 41
Skatt 0 0 0 9
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -473 625 98 41
Årets resultat 1 627 625 98 32
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 200 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 776 251 302 358
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -473 625 98 41
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 100 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 10 366 11 295 12 271 13 477
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 414 360 432 36
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 780 11 655 12 703 13 513
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 047 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 490 100 3 000 4 575
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 537 100 3 000 4 575
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 25 316 11 755 15 703 18 088

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 62 0 9 27
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 125 36 66 80
Summa kortfristiga fordringar 187 36 75 107
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 786 4 068 2 506 230
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 2 972 4 103 2 581 337
Summa tillgångar 28 289 15 859 18 284 18 425

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 2 2 2
Summa bundet eget kapital 102 102 102 102
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 1 125 499 401 369
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 627 625 98 32
Summa fritt eget kapital 2 752 1 124 499 401
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 2 854 1 226 601 503
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 22 108 12 627 12 847 13 086
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 22 108 12 627 12 847 13 086
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 238 264 264 271
Leverantörsskulder 40 19 115 143
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 865 1 604 4 302 4 302
Övriga kortfristiga skulder 2 185 118 155 120
Summa kortfristiga skulder 3 328 2 005 4 836 4 836
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 28 289 15 859 18 284 18 425

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 22 500 13 793 13 793 13 793
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 22 500 13 793 13 793 13 793
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 100 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 89,33 % 204,69 % 53,37 % 6,97 %
Soliditet (%) 10,09 % 7,73 % 3,29 % 2,73 %
Avkastning på eget kapital (%) -16,57 % 50,98 % 16,31 % 8,15 %
Riskbuffert (%) -1,98 % 3,81 % 0,48 % 0,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -83,99 % 25,02 % -12,90 % -19,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord