Nyckeltal för Törnberg Invest AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 940 879 12 88
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 0 980 0
Total omsättning 949 879 992 88
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 104
Handelsvaror 602 52 63 0
Övriga externa kostnader 220 96 125 133
Personalkostnader 0 0 48 0
Avskrivningar 77 77 77 68
Summa rörelsekostnader -899 -225 -313 -305
Rörelseresultat 50 655 679 -217
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 48 654 679 -217
Skatt 10 140 32 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 48 654 679 -217
Årets resultat 38 514 647 -217
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 48 654 679 -217
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 2 777 2 643 2 700 2 700
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 6 12 12
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 29 44 58 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 806 2 693 2 770 2 712
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 2 806 2 693 2 770 2 712

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 61 63 63
Summa varulager 0 61 63 63
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 120 0 6 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 87 8 224 0
Summa kortfristiga fordringar 207 8 230 9
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 15 10 95
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 208 84 304 167
Summa tillgångar 3 015 2 777 3 074 2 878

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 1 977 1 937
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 2 027 1 987
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 680 165 -482 -287
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 38 514 647 -217
Summa fritt eget kapital 718 679 165 -504
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 768 729 2 192 1 483
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 953 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 953 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 294 2 048 881 1 395
Summa kortfristiga skulder 1 294 2 048 881 1 395
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 015 2 777 3 074 2 878

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 16,07 % 1,12 % 27,24 % 7,46 %
Soliditet (%) 25,47 % 26,25 % 71,31 % 51,53 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,25 % 89,71 % 30,98 % -14,63 %
Riskbuffert (%) 1,57 % 23,55 % 22,09 % -7,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,89 % 74,40 % 5 658,33 % -246,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!