Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Swedish Information, research & news AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 658 19 389 18 512 20 009
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 106 124 188 116
Total omsättning 19 764 19 513 18 700 20 125
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 318 12 225 10 434 11 787
Personalkostnader 8 324 5 713 6 513 6 382
Avskrivningar 707 528 499 373
Summa rörelsekostnader -19 349 -18 466 -17 446 -18 542
Rörelseresultat 414 1 047 1 254 1 552
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 887 1 545 1 700 1 604
Skatt 109 352 392 362
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 887 1 045 1 253 1 551
Årets resultat 778 1 193 1 307 1 242
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 475 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 887 1 045 1 253 1 551
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 500 447 53
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 23 51 51 103
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 842 1 429 882 565
Summa materiella anläggningstillgångar 1 865 1 480 933 668
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 25 740 740
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 865 1 505 1 673 1 408

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 2 211 4 567 4 458 4 111
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 228 5 228
Övriga kortfristiga fordringar 1 241 442 849 1 263
Summa kortfristiga fordringar 3 452 6 237 5 312 5 602
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 178 329 471 747
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 4 630 6 566 5 782 6 349
Summa tillgångar 6 495 8 071 7 456 7 757

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 002 159 52 9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 778 1 193 1 307 1 242
Summa fritt eget kapital 1 780 1 352 1 359 1 251
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 900 1 472 1 479 1 371
Summa obeskattade reserver 0 0 500 947
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 836 453 595 1 654
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 034 1 637 671 0
Övriga kortfristiga skulder 1 725 4 509 4 211 3 784
Summa kortfristiga skulder 4 595 6 599 5 477 5 438
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 6 495 8 071 7 456 7 757

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 11 11 14 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 700 350 1 200 1 200
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 100,76 % 99,50 % 105,59 % 116,75 %
Soliditet (%) 29,25 % 18,24 % 24,78 % 26,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,68 % 70,99 % 67,82 % 74,97 %
Riskbuffert (%) 13,64 % 12,94 % 16,80 % 19,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,50 % 5,38 % 6,76 % 7,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0