Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sweden Pelagic Västervik AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 92 710 64 550 119 446 119 196
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 867 1 027 1 280 1 247
Total omsättning 93 577 65 577 120 726 120 443
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 77 288 50 596 90 552 92 406
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 247 9 213 13 177 10 329
Personalkostnader 8 813 9 140 11 260 10 170
Avskrivningar 3 401 3 409 3 372 3 221
Summa rörelsekostnader -99 749 -72 358 -118 361 -116 126
Rörelseresultat -6 171 -6 781 2 073 4 316
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -18 011 -7 522 17 299 -3 798
Skatt 1 536 -774 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -18 011 -7 522 17 299 -3 798
Årets resultat -32 447 -6 747 5 599 -8 798
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -11 000 0 11 696 -6 750
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 1 700 0
Externa ränteintäkter 932 953 565 1 596
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 772 1 694 1 726 2 960
Övriga finansiella kostnader 0 0 44 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -18 011 -7 522 17 299 -3 798
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -12 900 0 -11 700 -5 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 18 275 19 268 20 513 21 988
Maskiner 4 874 5 279 5 376 6 765
Inventarier 1 753 2 549 2 557 1 911
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 1 293 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 902 28 389 28 446 30 664
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -11 000 0 11 696 -6 750
Fordringar på koncern- och intresseföretag 750 24 500 22 300 54 870
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 9 536 762 762
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 250 73 286 70 312 148 491
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 53 152 101 676 98 758 179 155

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 401 961 4 012 7 504
Summa varulager 2 401 961 4 012 7 504
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 702 5 102 8 710 9 132
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 246 805 207 663
Övriga kortfristiga fordringar 986 1 597 966 2 202
Summa kortfristiga fordringar 2 934 7 504 9 883 11 997
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 117 0 18 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 452 8 465 13 912 19 500
Summa tillgångar 58 604 110 140 112 670 198 655

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 4 100 4 100 4 100 4 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Summa bundet eget kapital 10 100 10 100 10 100 10 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 39 289 46 036 81 027 10 520
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -40 590 80 000
Årets resultat -32 447 -6 747 5 599 -8 798
Summa fritt eget kapital 6 842 39 289 46 036 81 722
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 16 942 49 389 56 136 91 822
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 22 703 23 514 24 783 27 093
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 20 000 20 000 59 000
Summa långfristiga skulder 22 703 43 514 44 783 86 093
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 10 092 9 533 4 658 10 075
Leverantörsskulder 5 198 2 424 2 019 3 837
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 80 3 747 3 342 4 355
Övriga kortfristiga skulder 3 589 1 534 1 732 2 474
Summa kortfristiga skulder 18 959 17 238 11 751 20 741
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 58 604 110 140 112 670 198 655

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 14 14 17 16
Löner till styrelse & VD 860 1 440 1 438 1 202
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 307 4 594 6 182 5 719
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 497 3 019 3 479 3 118
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 39 500 39 500 39 500 39 500
Fastighetsinteckningar 34 800 34 800 34 800 34 800
Övriga säkerheter 27 500 38 500 38 500 18 500
Summa säkerheter 101 800 112 800 112 800 92 800
Villkorat aktieägartillskott 49 410 49 410 49 410 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 1 000 2 600 15 000
Summa ansvarsförbindelser 49 410 50 410 52 010 15 000
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 10 000 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 8 719 7 103 2 348 7 765
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 16,09 % 43,53 % 84,26 % 57,84 %
Soliditet (%) 28,91 % 44,84 % 49,82 % 46,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -106,31 % -15,23 % 30,82 % -4,14 %
Riskbuffert (%) -31,96 % -8,08 % 13,79 % -3,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,34 % -14,28 % 13,00 % -5,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 441 431 448 433