Nyckeltal för Sweden Pelagic Västervik AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 428 92 710 64 550 119 446
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 925 867 1 027 1 280
Total omsättning 28 353 93 577 65 577 120 726
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 14 606 77 288 50 596 90 552
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 511 10 247 9 213 13 177
Personalkostnader 4 537 8 813 9 140 11 260
Avskrivningar 3 099 3 401 3 409 3 372
Summa rörelsekostnader -26 753 -99 749 -72 358 -118 361
Rörelseresultat 1 601 -6 171 -6 781 2 073
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 596 -18 011 -7 522 17 299
Skatt 0 1 536 -774 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 596 -18 011 -7 522 17 299
Årets resultat 1 166 -32 447 -6 747 5 599
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -11 000 0 11 696
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 1 700
Externa ränteintäkter 0 932 953 565
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 005 1 772 1 694 1 726
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 44
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 596 -18 011 -7 522 17 299
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 570 -12 900 0 -11 700
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 18 275 19 268 20 513
Maskiner 432 4 874 5 279 5 376
Inventarier 0 1 753 2 549 2 557
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 1 293 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 432 24 902 28 389 28 446
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -11 000 0 11 696
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 570 750 24 500 22 300
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 9 536 762
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 570 28 250 73 286 70 312
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 18 002 53 152 101 676 98 758

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 2 401 961 4 012
Summa varulager 0 2 401 961 4 012
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 284 1 702 5 102 8 710
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 56 246 805 207
Övriga kortfristiga fordringar 403 986 1 597 966
Summa kortfristiga fordringar 743 2 934 7 504 9 883
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 27 117 0 18
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 769 5 452 8 465 13 912
Summa tillgångar 18 771 58 604 110 140 112 670

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 4 100 4 100 4 100 4 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Summa bundet eget kapital 10 100 10 100 10 100 10 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 842 39 289 46 036 81 027
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -40 590
Årets resultat 1 166 -32 447 -6 747 5 599
Summa fritt eget kapital 8 008 6 842 39 289 46 036
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 18 108 16 942 49 389 56 136
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 22 703 23 514 24 783
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 20 000 20 000
Summa långfristiga skulder 0 22 703 43 514 44 783
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 10 092 9 533 4 658
Leverantörsskulder 99 5 198 2 424 2 019
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 80 3 747 3 342
Övriga kortfristiga skulder 558 3 589 1 534 1 732
Summa kortfristiga skulder 663 18 959 17 238 11 751
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 18 771 58 604 110 140 112 670

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 14 14 17
Löner till styrelse & VD 371 860 1 440 1 438
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 891 5 307 4 594 6 182
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 566 2 497 3 019 3 479
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 39 500 39 500 39 500 39 500
Fastighetsinteckningar 0 34 800 34 800 34 800
Övriga säkerheter 0 27 500 38 500 38 500
Summa säkerheter 39 500 101 800 112 800 112 800
Villkorat aktieägartillskott 49 410 49 410 49 410 49 410
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 1 000 2 600
Summa ansvarsförbindelser 49 410 49 410 50 410 52 010
Beviljad checkräkningskredit 0 10 000 10 000 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 8 719 7 103 2 348
Utdelning 8 000 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 116,14 % 16,09 % 43,53 % 84,26 %
Soliditet (%) 96,47 % 28,91 % 44,84 % 49,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,29 % -106,31 % -15,23 % 30,82 %
Riskbuffert (%) -143,05 % -31,96 % -8,08 % 13,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,49 % -21,34 % -14,28 % 13,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 316 441 431 448
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!