Nyckeltal för Swedelift AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 91 643 91 204 81 576 74 919
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 680 670 0 0
Total omsättning 92 323 91 874 81 576 74 919
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 56 113 57 735 53 953 54 100
Övriga externa kostnader 8 147 6 945 7 429 6 760
Personalkostnader 22 638 21 064 12 926 11 860
Avskrivningar 114 119 86 341
Summa rörelsekostnader -87 012 -85 863 -74 394 -73 061
Rörelseresultat 5 311 6 013 7 009 1 679
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 5 405 6 008 5 645 1 219
Skatt 5 3 1 222 272
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 305 6 008 6 945 1 619
Årets resultat -4 -3 4 423 947
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 5 64 60
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 305 6 008 6 945 1 619
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -5 405 -6 008 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 100 0 -1 300 -400
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 146 219 292 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 146 219 292 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 114 154 37 64
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 114 154 37 64
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 260 373 329 64

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 618
Övrigt varulager 1 578 1 997 1 695 1 986
Summa varulager 1 578 1 997 1 695 2 604
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 12 277 10 207 9 734 9 974
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 626 2 077 2 099 88
Summa kortfristiga fordringar 14 903 12 284 11 833 10 062
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 150 8 723 9 640 5 201
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 23 632 23 003 23 168 17 867
Summa tillgångar 23 891 23 376 23 497 17 931

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 9 6 187 5 240
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 -3 4 423 947
Summa fritt eget kapital 2 6 10 610 6 187
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 52 56 10 660 6 237
Summa obeskattade reserver 1 700 1 800 1 800 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 492 1 966
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 492 1 966
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 424 4 178 5 334 3 899
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 405 6 008 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 310 11 334 5 211 5 329
Summa kortfristiga skulder 22 139 21 520 10 545 9 228
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 23 891 23 376 23 497 17 931

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 24 24 18 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 914 13 209 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 626 7 751 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 3 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 99,61 % 97,62 % 203,63 % 165,40 %
Soliditet (%) 5,46 % 5,91 % 51,01 % 36,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 406,54 % 434,54 % 57,94 % 24,51 %
Riskbuffert (%) 22,20 % 25,70 % 29,27 % 8,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,78 % 6,58 % 8,44 % 2,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 663 550 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!