Nyckeltal för Sveriges Bryggerier AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 203 422 265 214
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 373 4 376 6 117 5 791
Total omsättning 5 576 4 798 6 382 6 005
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 2 0 0
Övriga externa kostnader 8 067 7 980 8 183 7 877
Personalkostnader 9 076 8 390 8 304 8 349
Avskrivningar 61 61 51 0
Summa rörelsekostnader -17 204 -16 433 -16 538 -16 226
Rörelseresultat -11 629 -11 636 -10 156 -10 221
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 88 370 18 364 17 843 14 780
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 88 370 18 364 17 843 14 780
Årets resultat 88 370 18 364 17 843 14 780
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 100 000 30 000 25 000 25 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 88 370 18 364 17 843 14 780
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 133 195 256 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 133 195 256 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 100 000 30 000 25 000 25 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 199 199 199 339
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 649 2 649 2 649 3 789
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 782 2 844 2 905 3 789

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 283 44 163 296
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 913 5 057 13 430 8 849
Övriga kortfristiga fordringar 734 1 111 609 1 071
Summa kortfristiga fordringar 7 930 6 212 14 202 10 216
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 207 767 125 864 106 661 98 242
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 215 697 132 075 120 863 108 458
Summa tillgångar 218 479 134 919 123 768 112 247

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 126 187 112 880 102 417 94 536
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 88 370 18 364 17 843 14 780
Summa fritt eget kapital 214 557 131 244 120 260 109 316
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 214 677 131 364 120 380 109 436
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 763 2 111 996 530
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 040 1 444 2 392 2 281
Summa kortfristiga skulder 3 803 3 555 3 388 2 811
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 218 479 134 919 123 768 112 247

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 4 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 199 199 339
Summa säkerheter 0 199 199 339
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 6 413 5 057 7 380 6 899
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 5 671,76 % 3 715,22 % 3 567,38 % 3 858,34 %
Soliditet (%) 98,26 % 97,37 % 97,26 % 97,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,16 % 13,98 % 14,82 % 13,51 %
Riskbuffert (%) 40,42 % 13,61 % 14,39 % 13,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 43 531,53 % 4 351,66 % 6 732,83 % 6 906,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!