Nyckeltal för Sveriges Bryggerier AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 409 203 422 265
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 439 5 373 4 376 6 117
Total omsättning 5 848 5 576 4 798 6 382
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 2 0
Övriga externa kostnader 8 300 8 067 7 980 8 183
Personalkostnader 7 861 9 076 8 390 8 304
Avskrivningar 61 61 61 51
Summa rörelsekostnader -16 222 -17 204 -16 433 -16 538
Rörelseresultat -10 375 -11 629 -11 636 -10 156
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -11 173 88 370 18 364 17 843
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 173 88 370 18 364 17 843
Årets resultat -11 173 88 370 18 364 17 843
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 000 30 000 25 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 798 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 173 88 370 18 364 17 843
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 72 133 195 256
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 72 133 195 256
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 000 30 000 25 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 158 199 199 199 199
Summa finansiella anläggningstillgångar 160 649 2 649 2 649 2 649
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 160 720 2 782 2 844 2 905

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 159 283 44 163
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 794 6 913 5 057 13 430
Övriga kortfristiga fordringar 1 139 734 1 111 609
Summa kortfristiga fordringar 8 092 7 930 6 212 14 202
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 31 689 207 767 125 864 106 661
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 39 781 215 697 132 075 120 863
Summa tillgångar 200 501 218 479 134 919 123 768

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 208 144 126 187 112 880 102 417
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -11 173 88 370 18 364 17 843
Summa fritt eget kapital 196 971 214 557 131 244 120 260
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 197 091 214 677 131 364 120 380
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 908 763 2 111 996
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 503 3 040 1 444 2 392
Summa kortfristiga skulder 3 411 3 803 3 555 3 388
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 200 501 218 479 134 919 123 768

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 199 0 199 199
Summa säkerheter 199 0 199 199
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 5 694 6 413 5 057 7 380
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1 166,26 % 5 671,76 % 3 715,22 % 3 567,38 %
Soliditet (%) 98,30 % 98,26 % 97,37 % 97,26 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,67 % 41,16 % 13,98 % 14,82 %
Riskbuffert (%) -28,57 % 40,42 % 13,61 % 14,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2 926,89 % 43 531,53 % 4 351,66 % 6 732,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!