Koncernredovisning för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 081 000 20 794 000 18 822 000 18 410 000
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 565 000 4 988 000 4 402 000 2 902 000
Total omsättning 23 646 000 25 782 000 23 224 000 21 312 000
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 -83 000 -531 000 -758 000
Råvaror och förnödenheter 4 621 000 4 577 000 4 453 000 6 415 000
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 2 655 000 2 627 000 2 603 000 3 310 000
Avskrivningar 1 950 000 1 552 000 1 475 000 2 248 000
Summa rörelsekostnader -9 226 000 -8 673 000 -8 000 000 -11 215 000
Rörelseresultat 4 857 000 8 665 000 7 563 000 1 145 000
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 4 443 000 8 603 000 7 527 000 1 028 000
Skatt 818 000 1 782 000 1 426 000 261 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 443 000 8 603 000 7 527 000 1 028 000
Årets resultat 3 625 000 6 821 000 6 101 000 767 000
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -23 000 71 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 70 000 0 0 13 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 454 000 0 0 129 000
Övriga finansiella kostnader 45 000 104 000 150 000 24 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 443 000 8 603 000 7 527 000 1 028 000
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 813 000 731 000 1 140 000 320 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 813 000 731 000 1 140 000 320 000
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 25 230 000 4 130 000 21 737 000 27 745 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 10 798 000 10 730 000 11 119 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 9 872 000 6 937 000 3 401 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 108 051 000 98 443 000 66 830 000 52 005 000
Summa materiella anläggningstillgångar 133 281 000 123 243 000 106 234 000 94 270 000
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -23 000 71 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 440 000 2 052 000 1 663 000 1 430 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 693 000 3 158 000 2 091 000 1 808 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 137 787 000 127 132 000 109 465 000 96 398 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 361 000 4 856 000 4 189 000 4 044 000
Summa varulager 5 361 000 4 856 000 4 189 000 4 044 000
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 2 858 000 3 007 000 2 516 000 1 964 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 444 000 1 524 000 1 007 000 988 000
Summa kortfristiga fordringar 4 302 000 4 531 000 3 523 000 2 952 000
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 502 000 836 000 1 056 000 1 273 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 10 165 000 10 223 000 8 768 000 8 269 000
Summa tillgångar 147 952 000 137 355 000 118 233 000 104 667 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 2 350 370 2 350 370 2 350 370 2 350 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 44 324 000 0 0 0
Summa bundet eget kapital 46 674 370 2 350 370 2 350 370 2 350 000
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 53 984 600 87 186 600 74 603 600 69 046 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 625 000 6 821 000 6 101 000 767 000
Summa fritt eget kapital 57 609 600 94 007 600 80 704 600 69 813 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 104 284 000 96 358 000 83 055 000 72 163 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 530 000
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 36 298 000 33 227 000 28 498 000 25 361 000
Summa långfristiga skulder 36 298 000 33 227 000 28 498 000 25 361 000
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 963 000 3 622 000 3 478 000 3 319 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 407 000 4 148 000 3 202 000 3 294 000
Summa kortfristiga skulder 7 370 000 7 770 000 6 680 000 6 613 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 147 952 000 137 355 000 118 233 000 104 667 000

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3413 3313 3577 4196
Löner till styrelse & VD 9 000 9 000 76 000 64 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 829 000 1 769 000 1 786 000 2 037 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 759 000 792 000 733 000 842 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 24 000 52 000 15 000 19 000
Summa ansvarsförbindelser 24 000 52 000 15 000 19 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 65,18 % 69,07 % 68,55 % 63,89 %
Soliditet (%) 70,49 % 70,15 % 70,25 % 68,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,26 % 8,93 % 9,06 % 1,42 %
Riskbuffert (%) 2,20 % 6,09 % 6,07 % 0,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,81 % 40,87 % 39,19 % 4,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 539 537 521 501
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 314 000 292 000 291 000 273 000
Total omsättning 314 000 292 000 291 000 273 000
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 186 000 188 000 235 000
Personalkostnader 95 000 119 000 122 000 102 000
Avskrivningar 99 000 94 000 91 000 89 000
Summa rörelsekostnader -194 000 -399 000 -401 000 -426 000
Rörelseresultat -98 000 -107 000 -110 000 -153 000
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 133 000 69 000 -20 000 -120 000
Skatt 13 000 734 000 664 000 133 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 133 000 69 000 -20 000 -120 000
Årets resultat 129 000 2 817 000 2 554 000 430 000
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 164 000
Externa ränteintäkter 853 000 306 000 207 000 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 1 000
Externa räntekostnader 622 000 130 000 117 000 105 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 25 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 133 000 69 000 -20 000 -120 000
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 9 000 3 482 000 3 238 000 683 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 9 217 000 9 072 000 8 857 000 8 723 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 217 000 9 072 000 8 857 000 8 723 000
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 276 000 2 057 000 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 135 000 301 000 47 000 86 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 015 000 11 962 000 9 651 000 9 690 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 21 232 000 21 034 000 18 508 000 18 413 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 685 000 16 285 000 14 679 000 12 726 000
Övriga kortfristiga fordringar 626 000 614 000 339 000 481 000
Summa kortfristiga fordringar 16 311 000 16 899 000 15 018 000 13 207 000
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 383 000 322 000 602 000 1 063 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 16 694 000 17 221 000 15 620 000 14 270 000
Summa tillgångar 37 926 000 38 255 000 34 128 000 32 683 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 2 350 370 2 350 370 2 350 370 2 350 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 1 740 000 1 740 000 1 740 000 1 740 000
Övrigt bundet eget kapital 7 283 000 7 283 000 7 283 000 7 283 000
Summa bundet eget kapital 11 373 370 11 373 370 11 373 370 11 373 000
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 8 909 630 7 848 630 7 576 630 8 551 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 129 000 2 817 000 2 554 000 430 000
Summa fritt eget kapital 9 038 630 10 665 630 10 130 630 8 981 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 20 412 000 22 039 000 21 504 000 20 354 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 734 000 1 710 000 1 645 000 1 611 000
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 27 000 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 11 100 000 10 553 000 8 594 000 7 928 000
Summa långfristiga skulder 11 127 000 10 553 000 8 594 000 7 928 000
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 000 1 000 1 000 9 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 065 000 1 857 000 1 033 000 1 298 000
Övriga kortfristiga skulder 1 586 000 2 095 000 1 351 000 1 483 000
Summa kortfristiga skulder 4 653 000 3 953 000 2 385 000 2 790 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 37 926 000 38 255 000 34 128 000 32 683 000

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 11 12 12 19
Löner till styrelse & VD 9 000 78 000 76 000 64 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 50 000 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 35 000 40 000 44 000 37 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 11 000 0 0
Summa säkerheter 0 11 000 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 344 000 712 000 1 083 000 1 057 000
Summa ansvarsförbindelser 1 344 000 712 000 1 083 000 1 057 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 931 440 1 755 860 2 282 610 1 404 680
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 358,78 % 435,64 % 654,93 % 511,47 %
Soliditet (%) 53,82 % 57,61 % 63,01 % 62,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,65 % 0,31 % -0,09 % -0,59 %
Riskbuffert (%) -1,95 % -0,38 % -0,78 % -1,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 5 364 6 500 6 333 3 368
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord