Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 54 387 64 884 82 026 83 092
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 207 753 1 602 104
Total omsättning 54 594 65 637 83 628 83 196
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 35 508 40 735 61 293 64 939
Övriga externa kostnader 12 385 16 494 18 461 16 045
Personalkostnader 9 814 10 891 21 002 14 095
Avskrivningar 1 493 2 247 2 320 1 617
Summa rörelsekostnader -59 200 -70 367 -103 076 -96 696
Rörelseresultat -4 621 -4 730 -19 609 -14 949
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -5 093 -5 179 -20 723 -15 763
Skatt 190 -54 -45 83
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 093 -5 179 -20 723 -15 763
Årets resultat 417 -1 125 -1 365 154
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 23
Räntekostnader till koncernföretag 462 401 1 002 704
Externa räntekostnader 10 48 112 133
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 093 -5 179 -20 723 -15 763
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 5 700 4 000 19 313 16 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 7 999 0 0 0
Goodwill 0 9 303 10 875 12 476
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 999 9 303 10 875 12 476
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 192 382 975 1 685
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 63 63
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 192 382 1 038 1 748
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 99 45 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 99 45 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 8 191 9 784 11 958 14 224

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 9 578 11 330 13 452 16 972
Summa varulager 9 578 11 330 13 452 16 972
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 6 918 6 388 8 507 13 569
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 587 5 372 29 921 17 087
Övriga kortfristiga fordringar 2 710 2 618 6 696 4 788
Summa kortfristiga fordringar 16 215 14 378 45 124 35 444
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 36 91 476 996
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 25 829 25 799 59 052 53 412
Summa tillgångar 34 020 35 583 71 010 67 636

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 252 252 252 252
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 360 360 360 360
Summa bundet eget kapital 612 612 612 612
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 11 073 12 198 3 563 3 408
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 10 000 0
Årets resultat 417 -1 125 -1 365 154
Summa fritt eget kapital 11 490 11 073 12 198 3 562
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 12 102 11 685 12 810 4 174
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 369 1 223 145
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 837 5 805 9 231 6 520
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 919 14 793 43 609 52 266
Övriga kortfristiga skulder 3 162 2 931 4 137 4 530
Summa kortfristiga skulder 21 918 23 529 56 977 63 316
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 34 020 35 583 71 010 67 636

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 15 17 29 29
Löner till styrelse & VD 0 0 0 904
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 760 7 035 12 415 10 873
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 943 3 205 6 146 3 843
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 7 500 7 500 7 500 7 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 21 21 21 21
Summa säkerheter 7 521 7 521 7 521 7 521
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 74,14 % 61,49 % 80,03 % 57,55 %
Soliditet (%) 35,57 % 32,84 % 18,04 % 6,17 %
Avkastning på eget kapital (%) -42,08 % -44,32 % -161,77 % -377,65 %
Riskbuffert (%) -15,74 % -15,20 % -29,57 % -23,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -10,23 % -8,67 % -26,62 % -19,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 451 414 428 406
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!