Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sunnäs Gård AB

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 515 1 979 757 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 482 0 1 92
Total omsättning 4 997 1 979 758 92
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 044 1 186 0 19
Övriga externa kostnader 1 954 361 10 10
Personalkostnader 207 22 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -4 205 -1 569 -10 -29
Rörelseresultat 792 409 748 63
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 778 398 764 47
Skatt 0 0 -14 14
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 778 398 748 63
Årets resultat 778 398 777 33
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 11 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 778 398 748 63
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 16 -16
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 114 0 0
Summa varulager 0 114 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 0 108 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 4 7 1
Summa kortfristiga fordringar 3 112 7 1
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 229 584 1 3
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 232 810 8 4
Summa tillgångar 232 810 8 4

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat -998 -1 396 -2 173 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 778 398 777 -2 173
Summa fritt eget kapital -220 -998 -1 396 -2 173
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital -170 -948 -1 346 -2 123
Summa obeskattade reserver 0 0 0 16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 498 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 401 1 260 1 354 2 111
Summa kortfristiga skulder 401 1 758 1 354 2 111
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 232 810 8 4

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 1 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 57,86 % 39,59 % 0,59 % 0,19 %
Soliditet (%) -73,28 % -117,04 % -16 825,00 % -52 780,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -457,65 % -41,98 % -55,57 % -2,98 %
Riskbuffert (%) 337,89 % 49,87 % 9 362,43 % 1 575,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,74 % 19,56 % 98,68 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0