Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sundsvalls Bilverkstad AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 724 3 213 2 817 2 351
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 24 13 149 99
Total omsättning 7 748 3 226 2 966 2 450
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 126 1 360 911 0
Handelsvaror 0 0 0 1 026
Övriga externa kostnader 452 559 709 620
Personalkostnader 1 089 1 003 1 049 931
Avskrivningar 245 245 186 141
Summa rörelsekostnader -7 912 -3 167 -2 855 -2 718
Rörelseresultat -163 59 112 -267
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -163 59 112 -282
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -163 59 112 -282
Årets resultat -163 59 112 -282
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -163 59 112 -282
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 152 394 637 521
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 28 31 33 35
Summa materiella anläggningstillgångar 180 425 670 556
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 180 425 670 556

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 229 464 36 80
Summa varulager 1 229 464 36 80
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 74 2 0 43
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 339 201 52 32
Summa kortfristiga fordringar 413 203 52 75
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 157 86 50 48
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 1 799 753 137 203
Summa tillgångar 1 980 1 178 807 760

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 119 60 -51 -80
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 310
Årets resultat -163 59 112 -282
Summa fritt eget kapital -44 119 61 -52
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 106 269 211 98
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 100 100 0 0
Summa långfristiga skulder 100 100 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 53 71 75 137
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 721 738 522 524
Summa kortfristiga skulder 1 774 809 597 661
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 1 980 1 178 807 760

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 774 680
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 270 235
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 530 530 530
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 530 530 530
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 32,13 % 35,72 % 17,09 % 18,61 %
Soliditet (%) 5,35 % 22,84 % 26,15 % 12,89 %
Avkastning på eget kapital (%) -153,77 % 21,93 % 53,08 % -287,76 %
Riskbuffert (%) -8,24 % 5,01 % 13,88 % -37,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,12 % 1,84 % 3,98 % -12,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 258 227