Nyckeltal för Stranda Snowboards AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 035 839 432 105
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 33 0 83 0
Total omsättning 2 068 839 515 105
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 -89 0 0
Råvaror och förnödenheter 622 372 202 245
Handelsvaror 771 31 0 0
Övriga externa kostnader 338 239 315 174
Personalkostnader 35 0 1 3
Avskrivningar 0 17 17 0
Summa rörelsekostnader -1 766 -570 -535 -422
Rörelseresultat 247 -20 -27 -316
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 247 -26 -27 -316
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 247 -26 -27 -316
Årets resultat 247 -26 -27 -316
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 6 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 247 -26 -27 -316
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 62 50 37 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 62 50 37 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 106 51 68 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 106 51 68 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 168 101 104 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 289 959 202 184
Summa varulager 289 959 202 184
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 98 33 71 13
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 554 0 3 9
Summa kortfristiga fordringar 652 33 74 22
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 114 76 43 34
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 1 055 1 068 319 240
Summa tillgångar 1 223 1 169 423 240

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 179 105 133 -1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 400 100 0 450
Årets resultat 247 -26 -27 -316
Summa fritt eget kapital 826 179 106 133
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 876 229 156 183
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 487 202 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 86 0 0 0
Summa långfristiga skulder 86 487 202 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 5
Leverantörsskulder 13 436 59 27
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 249 17 7 26
Summa kortfristiga skulder 262 453 66 58
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 1 223 1 169 423 240

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 550 450 450
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 550 450 450
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 292,37 % 24,06 % 177,27 % 96,55 %
Soliditet (%) 71,63 % 19,59 % 36,88 % 76,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,20 % -11,35 % -17,31 % -172,68 %
Riskbuffert (%) 19,99 % -2,35 % -6,38 % -131,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,09 % -3,81 % -6,25 % -300,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!