Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Stranda Snowboards AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 839 432 105 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 83 0 0
Total omsättning 839 515 105 0
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -89 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 372 202 245 0
Handelsvaror 31 0 0 0
Övriga externa kostnader 239 315 174 1
Personalkostnader 0 1 3 0
Avskrivningar 17 17 0 0
Summa rörelsekostnader -570 -535 -422 -1
Rörelseresultat -20 -27 -316 -1
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Resultat före skatt -26 -27 -316 -1
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -26 -27 -316 -1
Årets resultat -26 -27 -316 -1
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -26 -27 -316 -1
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 50 37 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 50 37 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 51 68 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 51 68 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Summa anläggningstillgångar 101 104 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 959 202 184 0
Summa varulager 959 202 184 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Kundfordringar 33 71 13 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 3 9 4
Summa kortfristiga fordringar 33 74 22 4
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 76 43 34 45
2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 068 319 240 49
Summa tillgångar 1 169 423 240 49

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Balanserat resultat 105 133 -1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 100 0 450 0
Årets resultat -26 -27 -316 -1
Summa fritt eget kapital 179 106 133 -1
2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Summa eget kapital 229 156 183 49
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 487 202 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 487 202 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 5 0
Leverantörsskulder 436 59 27 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 17 7 26 0
Summa kortfristiga skulder 453 66 58 0
2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 169 423 240 49

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 550 450 450 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 550 450 450 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2016-12
Kassalikviditet (%) 24,06 % 177,27 % 96,55 % 0,00 %
Soliditet (%) 19,59 % 36,88 % 76,25 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -11,35 % -17,31 % -172,68 % -2,04 %
Riskbuffert (%) -2,35 % -6,38 % -131,67 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,81 % -6,25 % -300,95 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0