Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Strömstad Exploatering AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 136 194 587 581
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 10 116 137
Total omsättning 136 204 703 718
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 187 865 318 198
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -187 -865 -318 -198
Rörelseresultat -136 -739 306 440
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -573 -992 1 917 11
Skatt 0 0 0 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -573 -992 1 917 11
Årets resultat -437 135 1 917 8
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2 063 0
Räntekostnader till koncernföretag 438 0 0 0
Externa räntekostnader 0 253 452 429
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -573 -992 1 917 11
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 137 1 127 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 651 577
Övrigt varulager 20 578 20 578 20 577 20 577
Summa varulager 20 578 20 578 21 228 21 154
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 12 24 60 281
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 137 1 127 377 0
Övriga kortfristiga fordringar 37 23 13 88
Summa kortfristiga fordringar 186 1 174 450 369
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 40 292
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 20 763 21 751 21 719 21 815
Summa tillgångar 20 763 21 751 21 719 21 815

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 056 1 922 5 -3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -437 135 1 917 8
Summa fritt eget kapital 1 619 2 057 1 922 5
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 669 2 107 1 972 55
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 13 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 4 065 8 089
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 4 065 21 589
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 2 4 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 056 19 597 15 561 55
Övriga kortfristiga skulder 37 46 117 112
Summa kortfristiga skulder 19 094 19 645 15 682 171
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 20 763 21 751 21 719 21 815

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 0,97 % 5,98 % 3,12 % 386,55 %
Soliditet (%) 8,04 % 9,69 % 9,08 % 0,25 %
Avkastning på eget kapital (%) -34,33 % -47,08 % 97,21 % 20,00 %
Riskbuffert (%) -2,94 % -4,69 % 8,62 % 0,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -743,38 % -641,75 % 249,57 % -71,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0