Nyckeltal för Stockholms Fastighets- och Klimatservice Aktiebolag

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 375 370 397 200
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 161 0 15 0
Total omsättning 536 370 412 200
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 137 273 378 282
Personalkostnader 0 549 855 867
Avskrivningar 4 9 9 9
Summa rörelsekostnader -141 -831 -1 242 -1 158
Rörelseresultat 394 -462 -830 -957
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 763 -153 515 -627
Skatt 14 0 29 13
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 763 -197 53 -627
Årets resultat 749 -153 485 110
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 292 258 400 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 9 2 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 4 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 763 -197 53 -627
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 750
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 44 462 0
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 2 868 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 34 39 48 32
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 902 39 48 32
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 292 258 400 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 013 6 813 6 893 6 222
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 093 7 020 7 100 6 506
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 6 995 7 059 7 148 6 538

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 321 0 91 813
Övriga kortfristiga fordringar 87 54 116 144
Summa kortfristiga fordringar 408 54 207 957
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 411 106 400 1 028
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 819 160 607 1 985
Summa tillgångar 7 814 7 220 7 755 8 523

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 6 743 6 896 6 582 7 672
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 749 -153 485 110
Summa fritt eget kapital 7 492 6 743 7 067 7 782
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 7 612 6 863 7 187 7 902
Summa obeskattade reserver 0 0 44 506
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 5 21 35
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 202 352 503 80
Summa kortfristiga skulder 202 357 524 115
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 7 814 7 220 7 755 8 523

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 177 171 1 200
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 405,45 % 44,82 % 115,84 % 1 726,09 %
Soliditet (%) 97,41 % 95,06 % 93,09 % 97,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,02 % -2,87 % 0,73 % -7,58 %
Riskbuffert (%) 7,84 % -3,79 % 0,68 % -7,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 202,40 % -54,32 % 13,35 % -313,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!