Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Stena Sessan Nacka AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 176 045 172 168 167 171 164 999
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 240
Total omsättning 176 045 172 168 167 171 165 239
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 98 841 91 900 84 946 0
Rörelseresultat 77 204 80 267 82 225 74 601
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 59 760 68 125 66 730 68 361
Skatt 11 912 11 783 3 194 1 661
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 59 760 68 125 66 730 68 361
Årets resultat 33 861 45 416 21 286 5 873
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 5 041 5 150 0 0
Externa ränteintäkter 97 112 104 61
Räntekostnader till koncernföretag 50 3 11 312
Externa räntekostnader 21 750 16 666 15 215 5 967
Övriga finansiella kostnader 782 734 374 48
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 59 760 68 125 66 730 68 361
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -13 987 -10 926 -42 250 -60 827
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 750 888 673 625 637 717 613 266
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 448
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 27 869 24 406 20 640 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 778 757 698 031 658 357 613 714
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 256 328 984 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 256 328 984 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 779 012 698 359 659 341 613 714

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 59 4 83 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 466 045 497 773 514 993 407 612
Övriga kortfristiga fordringar 2 282 3 883 4 042 3 453
Summa kortfristiga fordringar 468 386 501 660 519 118 411 065
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 468 386 501 660 519 118 411 065
Summa tillgångar 1 247 400 1 200 020 1 178 460 1 024 780

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 94 445 49 029 27 742 21 870
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 33 861 45 416 21 286 5 873
Summa fritt eget kapital 128 306 94 445 49 028 27 743
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 129 506 95 645 50 228 28 943
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 56 029 44 117 32 334 29 139
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 033 000 1 033 000 1 033 000 935 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 033 000 1 033 000 1 033 000 935 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 253 11 204 5 256 8 728
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 39 330 76
Övriga kortfristiga skulder 21 611 16 053 18 311 22 893
Summa kortfristiga skulder 28 864 27 257 62 897 31 697
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 247 400 1 200 020 1 178 460 1 024 780

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 3 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 1 041 3 570
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 325 1 360
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 033 000 1 033 000 1 033 000 935 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 033 000 1 033 000 1 033 000 935 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 50 000 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 1 622,73 % 1 840,48 % 825,35 % 1 296,86 %
Soliditet (%) 10,38 % 7,97 % 4,26 % 2,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,14 % 71,23 % 132,85 % 236,19 %
Riskbuffert (%) 4,47 % 5,49 % 5,56 % 6,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,12 % 29,46 % 30,59 % 37,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 347 325