Nyckeltal för Stena Sessan Investment Aktiebolag

Information 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 979 3 945 412 53 596
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 7 522 0 42
Total omsättning 979 11 467 412 53 638
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 626 0 2 096 22 641
Personalkostnader 30 563 14 537 12 346 56 653
Avskrivningar 80 106 102 8 485
Summa rörelsekostnader -37 269 -14 643 -14 544 -87 779
Rörelseresultat -36 290 -3 177 -14 132 -34 141
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 822 032 9 347 690 529 563 175 311
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 822 032 9 347 690 529 563 175 311
Årets resultat 822 032 9 347 690 529 563 180 528
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 31 772 9 777 150 562 112 242 134
Ränteintäkter från koncernföretag 2 830 0 4 215 2 955
Externa ränteintäkter 39 959 22 303 2 2 452
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 504 25 577 24 120 47 505
Övriga finansiella kostnader 0 423 006 2 387 3 871
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 822 032 9 347 690 529 563 175 311
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0 5 217
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 72 533 387 470
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 72 533 387 470
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 31 772 9 777 150 562 112 242 134
Fordringar på koncern- och intresseföretag 83 669 96 044 123 670 140 240
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 140 962 2 154 700 43 346 39 699
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 007 910 2 852 180 3 203 600 3 213 570
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 1 007 980 2 852 710 3 203 990 3 214 040

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 48 849 21 044 1 422 1 412
Summa kortfristiga fordringar 48 849 21 044 1 422 1 412
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 3 792 940 956 357 2 204 22 499
Summa kassa och bank 6 740 280 7 430 380 7 561 5 777
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 10 582 100 8 407 780 11 187 29 688
Summa tillgångar 11 590 000 11 260 500 3 215 180 3 243 730

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 7 500 7 500 7 500 7 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 500 1 500 1 500 1 500
Summa bundet eget kapital 9 000 9 000 9 000 9 000
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 5 439 520 1 091 830 1 069 760 1 039 230
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 822 032 9 347 690 529 563 180 528
Summa fritt eget kapital 6 261 552 10 439 520 1 599 323 1 219 758
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 6 270 550 10 448 500 1 608 320 1 228 760
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 173 746 166 520 86 134 82 336
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 000 380 1 451 870
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 048 390 498 573 508 664 419 772
Övriga långfristiga skulder 0 0 1 0
Summa långfristiga skulder 5 048 390 498 573 1 509 040 1 871 640
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 43 000
Leverantörsskulder 157 56 104 409
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 97 202 146 823 11 572 17 579
Summa kortfristiga skulder 97 359 146 879 11 676 60 988
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 11 590 000 11 260 500 3 215 180 3 243 730

Noter

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 19 764 4 204 4 001 4 267
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 10 663 10 046 8 115 52 561
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 10 000 10 000 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 2 318 300 2 631 780
Summa säkerheter 0 10 000 2 328 300 2 641 780
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 000 000 500 000 150 000
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 6 973,29 % 5 073,17 % 76,94 % 11,79 %
Soliditet (%) 54,10 % 92,79 % 50,02 % 37,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,11 % 89,46 % 32,93 % 14,27 %
Riskbuffert (%) 6,94 % 17,50 % 15,55 % 4,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 82 484,98 % 225 579,39 % 122 100,97 % 231,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 4 941 1 051 667 853
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!