Nyckeltal för Stena Sessan Fyrklövern AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 41 531 40 694 39 704 38 746
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 41 531 40 694 39 704 38 746
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 26 177 24 762 21 757 23 323
Rörelseresultat 15 354 15 933 17 946 15 423
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 7 445 8 048 10 326 11 005
Skatt 1 101 871 530 275
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 348 9 951 12 229 11 005
Årets resultat 2 103 1 196 -201 -2 213
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 318 464 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 465 595
Räntekostnader till koncernföretag 348 291 1 0
Externa räntekostnader 5 969 5 966 5 945 4 830
Övriga finansiella kostnader 11 189 237 183
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 348 9 951 12 229 11 005
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -4 242 -5 982 -9 997 -12 943
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 903 -1 903 -1 903 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 304 992 291 111 290 337 245 629
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 304 992 291 111 290 337 245 629
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 113
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 113
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 304 992 291 111 290 337 245 743

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 32 57 25 27
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 676 20 189 60 979
Övriga kortfristiga fordringar 2 417 263 562 319
Summa kortfristiga fordringar 2 449 3 996 20 776 61 325
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 449 3 996 20 776 61 325
Summa tillgångar 307 441 295 106 311 113 307 068

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 10 541 9 345 29 546 31 758
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 103 1 196 -201 -2 213
Summa fritt eget kapital 12 644 10 541 29 345 29 545
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 12 694 10 591 29 395 29 595
Summa obeskattade reserver 5 708 3 805 1 903 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 975 1 874 1 003 473
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 272 000 272 000 272 000 272 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 272 000 272 000 272 000 272 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 995 1 115 1 023 1 543
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 354 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 716 5 722 5 789 3 456
Summa kortfristiga skulder 14 065 6 837 6 812 4 999
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 307 441 295 106 311 113 307 068

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 308 550 308 550 308 550 308 550
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 308 550 308 550 308 550 308 550
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 20 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 17,41 % 58,45 % 304,99 % 1 226,75 %
Soliditet (%) 5,50 % 4,54 % 9,90 % 9,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 55,31 % 74,29 % 39,71 % 37,19 %
Riskbuffert (%) 2,90 % 3,25 % 3,70 % 3,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,27 % 8,61 % 15,23 % 15,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!