Koncernredovisning för Stena Sessan AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 185 620 1 486 000 1 576 240 1 257 230
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 390 333 362 000 287 597 0
Total omsättning 1 575 953 1 848 000 1 863 837 1 257 230
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 85 378
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 779 246 710 458 840 698 855 643
Personalkostnader 248 715 263 759 243 275 236 555
Avskrivningar 501 059 245 258 249 954 186 904
Summa rörelsekostnader -1 529 020 -1 219 475 -1 333 927 -1 364 480
Rörelseresultat 46 930 628 523 529 909 63 510
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 98 546 -442 617 1 204 100 -1 066 950
Skatt 115 324 108 184 95 127 21 498
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 98 546 -442 617 1 204 100 -1 066 950
Årets resultat -16 778 -550 801 1 108 980 -1 088 440
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 3 268 725 2 772
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 25 113 20 219 7 342 13 445
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 147 402 150 827 170 564 115 304
Övriga finansiella kostnader 104 936 940 535 6 300 1 061 240
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 98 546 -442 617 1 204 100 -1 066 950
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 50 101 130
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 50 101 130
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 8 558 340 8 022 570 7 216 990 6 365 900
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 454 570 2 599 180 3 064 260 2 303 070
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 012 910 10 621 750 10 281 250 8 668 970
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 3 268 725 2 772
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 742 460 1 996 450 1 933 19 267
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 742 460 1 996 450 1 930 259 220
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 12 755 400 12 618 200 10 283 300 8 928 320

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 57 787 55 900 128 170 108 643
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 582 991 102 352 252 244 205 115
Summa kortfristiga fordringar 640 778 158 252 380 414 313 758
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 192 246 210 100 2 076 290 2 552 760
Summa kassa och bank 225 557 730 098 1 923 280 433 356
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 058 580 1 098 450 4 379 980 3 299 880
Summa tillgångar 13 814 000 13 716 700 14 663 300 12 228 200

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 203 410 0 0 0
Summa bundet eget kapital 204 610 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 7 567 670 7 969 750 7 168 900 8 218 420
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -16 778 -550 801 1 108 980 -1 088 440
Summa fritt eget kapital 7 550 892 7 418 949 8 277 880 7 129 980
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 7 755 500 7 420 150 8 279 080 7 131 180
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 135 219 124 921 77 120 9 662
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 936 940 5 428 690 5 355 700 4 081 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 362 118 195 194 252 601 365 633
Summa långfristiga skulder 4 299 060 5 623 880 5 608 300 4 446 830
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 773 900 189 000 405 500 208 500
Leverantörsskulder 29 583 15 410 19 649 38 792
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 820 692 343 336 273 618 393 231
Summa kortfristiga skulder 1 624 180 547 746 698 767 640 523
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 13 814 000 13 716 700 14 663 300 12 228 200

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 8 11 9 8
Löner till styrelse & VD 250 125 100 225
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 25 403 26 596 19 735 16 157
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 25 538 20 034 9 854 18 840
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 3 646 050 3 581 050 0 0
Övriga säkerheter 4 206 000 2 446 400 9 176 200 8 393 200
Summa säkerheter 7 852 050 6 027 450 9 176 200 8 393 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 53,34 % 162,18 % 329,68 % 116,64 %
Soliditet (%) 56,14 % 54,10 % 56,46 % 58,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,27 % -5,97 % 14,54 % -14,96 %
Riskbuffert (%) -1,72 % -12,95 % 6,61 % -22,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -12,97 % -103,23 % 65,17 % -178,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 3 207 2 429 2 204 2 048
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 027 1 375 1 330 650
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 9 648 0 0
Total omsättning 2 027 11 023 1 330 650
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 799 13 999 19 842 9 527
Personalkostnader 38 015 37 459 8 075 13 455
Avskrivningar 59 58 54 4
Summa rörelsekostnader -44 873 -51 516 -27 971 -22 986
Rörelseresultat -42 846 -40 493 -26 641 -22 336
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 133 672 -842 255 812 943 -1 161 840
Skatt 0 0 3 222 -18 672
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 133 672 -842 255 812 943 -1 161 840
Årets resultat 221 377 -751 575 886 344 -1 143 170
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -24 303 100 003 283 589 -71 266
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 231 28 266 10 833 2 950
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 814 8 897 10 717 6 398
Övriga finansiella kostnader 90 437 921 135 0 1 064 790
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 133 672 -842 255 812 943 -1 161 840
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 87 705 90 681 76 623 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 50 101 130
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 50 101 130
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 72 80 64 68
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 72 80 64 68
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -24 303 100 003 283 589 -71 266
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 48 802
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 736 890 1 995 420 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 817 720 6 270 430 4 127 320 4 199 930
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 817 800 6 270 560 4 127 490 4 200 120

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 625 8 0 16 384
Övriga kortfristiga fordringar 3 312 4 441 19 018 16 717
Summa kortfristiga fordringar 3 937 4 449 19 018 33 101
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 192 246 210 100 2 072 890 2 455 360
Summa kassa och bank 132 149 500 331 1 623 100 285 519
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 328 332 714 880 3 715 020 2 773 980
Summa tillgångar 7 146 130 6 985 440 7 842 510 6 974 110

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 240 240 240 240
Summa bundet eget kapital 1 440 1 440 1 440 1 440
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 533 290 7 284 860 6 398 520 7 541 690
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 221 377 -751 575 886 344 -1 143 170
Summa fritt eget kapital 6 754 667 6 533 285 7 284 864 6 398 520
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 756 110 6 534 730 7 286 300 6 399 960
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 124 921 77 120 9 662
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 215 641 303 346 393 875 470 650
Övriga långfristiga skulder 135 219 0 0 0
Summa långfristiga skulder 350 860 303 346 393 875 470 650
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 140 1 143 1 530 13 038
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 38 023 21 303 83 677 80 798
Summa kortfristiga skulder 39 163 22 446 85 207 93 836
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 7 146 130 6 985 440 7 842 510 6 974 110

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 3 2
Löner till styrelse & VD 250 125 100 225
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 583 15 467 2 853 2 257
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 22 165 13 781 2 029 11 140
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 347,49 % 2 248,86 % 1 927,21 % 339,55 %
Soliditet (%) 94,54 % 93,55 % 92,91 % 91,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,98 % -12,89 % 11,16 % -18,15 %
Riskbuffert (%) -21,46 % -284,21 % 8,27 % -191,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 846,13 % -128 893,60 % 60 317,74 % -343 542,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 3 167 3 118 984 1 241
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!