Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Stefan Qvarnström AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 046 2 723 3 168 2 513
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 046 2 723 3 168 2 513
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 344 403 517 660
Personalkostnader 1 694 1 711 1 641 1 454
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 038 -2 114 -2 158 -2 114
Rörelseresultat 1 008 609 1 010 399
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 1 006 694 1 087 400
Skatt 221 159 288 88
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 006 608 1 008 400
Årets resultat 785 536 799 311
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 3 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 006 608 1 008 400
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 86 79 0
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 638 715 891 431
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 24 10 84 200
Summa kortfristiga fordringar 662 725 975 631
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 437 967 775 629
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 2 099 1 692 1 749 1 260
Summa tillgångar 2 099 1 692 1 749 1 260

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 777 441 142 155
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 785 536 799 311
Summa fritt eget kapital 1 562 977 941 466
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 1 662 1 077 1 041 566
Summa obeskattade reserver 186 186 272 352
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 14 21 34
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 247 416 415 308
Summa kortfristiga skulder 251 430 436 342
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 2 099 1 692 1 749 1 260

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 50 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 100 200 500 200
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 836,25 % 393,49 % 401,38 % 368,42 %
Soliditet (%) 85,71 % 71,75 % 70,98 % 65,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 55,92 % 50,08 % 81,19 % 48,46 %
Riskbuffert (%) 47,36 % 35,78 % 57,21 % 31,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,96 % 22,29 % 31,72 % 15,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0