Nyckeltal för Stagepool AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 324 18 232 16 506 25 669
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 1 472
Övriga rörelseintäkter 201 416 3 865 8
Total omsättning 14 525 18 648 20 371 27 149
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 311 10 222 10 458 10 258
Personalkostnader 6 080 6 965 5 398 14 337
Avskrivningar 48 125 1 209 1 286
Summa rörelsekostnader -14 439 -17 312 -17 065 -25 881
Rörelseresultat 87 1 337 3 307 1 267
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 183 4 073 3 223 981
Skatt 55 135 167 182
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 183 4 073 3 223 981
Årets resultat 1 201 2 812 362 799
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 118 2 659 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 84 14 36
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 30 7 98 322
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 183 4 073 3 223 981
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 73 -1 126 -2 694 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 4 496
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 4 496
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 147 173 144 415
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 147 173 144 415
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 118 2 659 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 220 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 520 300 300 300
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 667 473 444 5 211

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 3 690 3 946 3 634 4 109
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 620 4 426 3 899 50
Övriga kortfristiga fordringar 340 422 807 238
Summa kortfristiga fordringar 4 650 8 794 8 340 4 397
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 178 118 149 146
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 4 829 8 913 8 490 4 543
Summa tillgångar 5 495 9 386 8 934 9 754

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 405 405 405 405
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 2 952
Summa bundet eget kapital 405 405 405 3 357
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 797 2 502 2 130 -1 570
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 201 2 812 362 799
Summa fritt eget kapital 1 998 5 314 2 492 -771
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 403 5 719 2 897 2 586
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 149 39 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 3 000
Summa långfristiga skulder 149 39 0 3 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 32 48 124 809
Leverantörsskulder 81 155 145 737
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 318 2 496 4 610 283
Övriga kortfristiga skulder 2 513 929 1 159 2 339
Summa kortfristiga skulder 2 944 3 628 6 038 4 168
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 495 9 386 8 934 9 754

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 19 19 22 27
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 800 800 800 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 800 800 800 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 32 48 0 8 809
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 163,99 % 245,64 % 140,59 % 109,00 %
Soliditet (%) 43,73 % 60,93 % 32,43 % 26,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 49,23 % 71,22 % 111,25 % 37,94 %
Riskbuffert (%) 21,10 % 43,28 % 35,55 % 8,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,05 % 22,30 % 18,93 % 2,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!