Nyckeltal för Störningsjouren i Göteborg AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 52 114 47 561 40 325 39 248
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 52 114 47 561 40 325 39 248
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 10 179 9 921 9 635 8 160
Kostnad sålda varor 40 745 35 801 31 623 29 182
Rörelseresultat 1 190 1 839 -933 0
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 190 338 68 -1 000
Skatt 33 75 23 145
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 190 1 838 -932 0
Årets resultat 157 263 45 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 190 1 838 -932 0
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 000 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -1 500 1 000 -1 000
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 182 299 671 642
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 182 299 671 642
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 439 288 410 438
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 439 288 410 438
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 633 587 1 081 1 080

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 67 84 7 156
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 331 13 574 18 381 17 689
Övriga kortfristiga fordringar 1 696 1 534 1 022 1 072
Summa kortfristiga fordringar 16 094 15 192 19 410 18 917
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 311
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 16 094 15 192 19 410 19 228
Summa tillgångar 16 727 15 779 20 491 20 308

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 258 350 696 643
Summa bundet eget kapital 758 850 1 196 1 143
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 431 4 897 5 292 4 872
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 794 1 179 0 0
Årets resultat 157 263 45 473
Summa fritt eget kapital 7 382 6 339 5 337 5 345
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 8 140 7 189 6 533 6 488
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 473 1 076 1 176 661
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 080 1 648 6 117 6 436
Övriga kortfristiga skulder 6 034 5 866 6 665 6 723
Summa kortfristiga skulder 8 587 8 590 13 958 13 820
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 16 727 15 779 20 491 20 308

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 45 32 28 28
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 466 420 377 269
Summa ansvarsförbindelser 466 420 377 269
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 786 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 187,42 % 176,86 % 139,06 % 139,13 %
Soliditet (%) 48,66 % 45,56 % 31,88 % 31,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,62 % 25,57 % -14,27 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 7,11 % 11,64 % -4,55 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,28 % 3,86 % -2,31 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!