Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Spisa Smaker AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 138 783 149 340 149 607 152 046
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 007 1 158 3 126 3 166
Total omsättning 140 790 150 498 152 733 155 212
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 266 -146 -121 -613
Råvaror och förnödenheter 36 335 37 188 33 306 32 176
Handelsvaror 2 696 7 203 9 312 4 933
Övriga externa kostnader 45 406 49 725 54 122 55 667
Personalkostnader 50 565 54 283 56 932 64 948
Avskrivningar 13 440 10 740 10 779 10 831
Summa rörelsekostnader -148 708 -158 993 -164 330 -167 942
Rörelseresultat -7 650 -9 087 -13 371 -14 099
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -11 816 -13 156 -16 113 -17 558
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 816 -13 156 -16 113 -17 558
Årets resultat -3 816 384 2 127 -10 858
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -500 0 -200
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 32 35
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 3 681 3 409 2 903 2 587
Externa räntekostnader 484 710 717 707
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 816 -13 156 -16 113 -17 558
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 8 000 13 540 18 240 6 700
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 100 207 413 640
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 204 408 611 816
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 304 615 1 024 1 456
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 36 306 38 460 40 987 40 634
Maskiner 44 922 32 664 38 743 42 966
Inventarier 2 951 863 1 230 1 768
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 296 5 181 2 502 106
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 84 475 77 168 83 462 85 474
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -500 0 -200
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 22 1 46 171
Summa finansiella anläggningstillgångar 72 51 92 217
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 84 851 77 834 84 578 87 147

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 10 746 8 804 10 759 11 706
Summa varulager 10 746 8 804 10 759 11 706
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 18 938 17 756 17 399 17 171
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 48 504 35 415 17 149
Övriga kortfristiga fordringar 2 696 15 728 14 781 18 201
Summa kortfristiga fordringar 21 634 81 988 67 595 52 521
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 136 571
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 32 381 90 792 78 490 64 799
Summa tillgångar 117 231 168 626 163 069 151 945

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 9 007 8 623 6 496 17 354
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -3 816 384 2 127 -10 858
Summa fritt eget kapital 5 191 9 007 8 623 6 496
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 311 9 127 8 743 6 616
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 11 619 12 450 25 775 29 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 58 497 101 422 89 922 79 606
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 70 116 113 872 115 697 108 706
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 12 284 11 404 3 325 3 325
Leverantörsskulder 14 181 10 852 20 152 16 783
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 5 760 38 9
Övriga kortfristiga skulder 15 340 17 611 15 114 16 506
Summa kortfristiga skulder 41 805 45 627 38 629 36 623
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 117 231 168 626 163 069 151 945

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 94 101 106 123
Löner till styrelse & VD 1 114 867 860 1 767
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 35 387 37 617 39 095 43 742
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 13 412 14 670 16 977 18 319
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 19 727 19 727 19 727 19 727
Fastighetsinteckningar 53 420 53 420 53 420 53 420
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 73 147 73 147 73 147 73 147
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 8 959 8 079 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 51,75 % 179,69 % 175,34 % 144,97 %
Soliditet (%) 4,53 % 5,41 % 5,36 % 4,35 %
Avkastning på eget kapital (%) -222,48 % -144,14 % -184,30 % -265,39 %
Riskbuffert (%) -10,25 % -7,94 % -10,01 % -11,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -11,52 % -11,57 % -13,19 % -13,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 388 381 377 370