Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Spat Consulting AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 920 130 27
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 240 0 0
Total omsättning 2 160 130 27
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 867 25 55
Övriga externa kostnader 534 92 85
Personalkostnader 790 9 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 191 -126 -140
Rörelseresultat -32 4 -113
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -47 3 -113
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -47 3 -113
Årets resultat -47 3 -113
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 15 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -47 3 -113
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 23 42 46
Summa varulager 23 42 46
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 290 19 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 425 0 3
Summa kortfristiga fordringar 715 19 3
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 39 28 21
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 777 90 70
Summa tillgångar 777 90 70

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 45 0 114
Årets resultat -47 3 -113
Summa fritt eget kapital 2 3 1
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 52 53 51
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 11 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 11 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 67 0 0
Leverantörsskulder 383 5 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 264 31 20
Summa kortfristiga skulder 714 36 20
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 777 90 70

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 159 114 114
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 159 114 114
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 105,60 % 130,56 % 120,00 %
Soliditet (%) 6,69 % 58,89 % 72,86 %
Avkastning på eget kapital (%) -90,38 % 5,66 % -221,57 %
Riskbuffert (%) -6,19 % 3,33 % -161,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,23 % 2,31 % -418,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0