Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 558 7 913 6 264 7 497
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 475 961 782 713
Total omsättning 7 033 8 874 7 046 8 210
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 348 648 531 572
Övriga externa kostnader 2 234 2 555 2 130 2 205
Personalkostnader 5 852 6 941 6 490 6 458
Avskrivningar 1 244 1 087 765 614
Summa rörelsekostnader -9 678 -11 231 -9 916 -9 849
Rörelseresultat -2 646 -2 357 -2 869 -1 995
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 14 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 132 107 16 25
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 24 825 25 813 20 282 5 492
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 901 3 110 1 914 358
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 2 798 3 857
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 1
Summa materiella anläggningstillgångar 27 726 28 923 24 994 9 708
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 27 726 28 923 24 994 9 708

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 51 71 56 58
Summa varulager 51 71 56 58
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 61 183 267 190
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 444 3 093 3 515 3 200
Summa kortfristiga fordringar 3 505 3 276 3 782 3 390
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 339 3 784 2 006 4 529
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 895 7 131 5 843 7 976
Summa tillgångar 33 622 36 054 30 837 17 684

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 6 050 6 050 6 050 6 050
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 2 2 2 2
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 6 052 6 052 6 052 6 052
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 5 5 5 5
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 5 5 5 5
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 6 057 6 057 6 057 6 057
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 25 000 20 647 20 247 1 847
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 56 64 68 71
Summa långfristiga skulder 25 056 20 711 20 315 1 918
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 6 100 100 100
Leverantörsskulder 113 732 1 120 2 694
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 5 000
Övriga kortfristiga skulder 2 391 2 454 3 246 1 915
Summa kortfristiga skulder 2 508 9 286 4 466 9 709
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 33 622 36 054 30 837 17 684

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 15 14 13 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 131 4 765 4 468 4 525
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 617 2 051 1 904 1 966
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 233,01 % 76,03 % 129,60 % 81,56 %
Soliditet (%) 18,01 % 16,80 % 19,64 % 34,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -0,09 % -0,06 % -0,01 % -0,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,37 % -1,35 % -0,26 % -0,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 275 340 344 348
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!