Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Solution Team Sverige AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 508 1 101 870 46
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 10 0
Total omsättning 1 508 1 101 880 46
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 365 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 658 177 35 8
Personalkostnader 424 601 756 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 447 -778 -791 -8
Rörelseresultat 61 323 88 38
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 36 240 2 211 392
Skatt 14 52 24 4
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 57 322 2 191 402
Årets resultat 29 181 2 187 377
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 2 102 364
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 57 322 2 191 402
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 7 -7 0 -12
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -21 -82 20 -10
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 2 102 364
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 867 1 867 1 032 1 072
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 867 1 867 1 032 1 072

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 11 1
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 818 825 1 896 220
Övriga kortfristiga fordringar 617 297 338 65
Summa kortfristiga fordringar 2 435 1 122 2 245 286
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 12 77 64
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 438 1 134 2 322 350
Summa tillgångar 4 305 3 001 3 355 1 423

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 379 198 186 184
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 29 181 2 187 377
Summa fritt eget kapital 408 379 2 373 561
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 458 429 2 423 611
Summa obeskattade reserver 103 82 0 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 341 959 127 73
Summa långfristiga skulder 2 341 959 127 73
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 471 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 824 1 361 649 702
Övriga kortfristiga skulder 108 170 156 16
Summa kortfristiga skulder 1 403 1 531 805 718
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 4 305 3 001 3 355 1 423

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 2 175 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 173,77 % 74,07 % 288,45 % 48,75 %
Soliditet (%) 12,40 % 16,31 % 72,22 % 43,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,68 % 65,79 % 90,43 % 64,24 %
Riskbuffert (%) 1,31 % 10,72 % 65,23 % 28,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,51 % 29,16 % 251,72 % 873,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0